Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toodete vastavus REACH ja RoHS regulatsioonidele ning SCIP-teatise esitamine

Ostu- ja lõpptoodetes sisalduvate ainete nõuded ja piirangud
Koolitusel kirjeldatakse ja selgitatakse, millised nõuded tulevad Euroopa Liidu (EL) RoHS regulatsioonist ja kemikaaliregulatsioonist REACH toodete/artiklite tootjatele, turustajatele ja importijatele.

Ettevõtjatel on hädavajalik teada, millised kohustused rakenduvad toodetes sisalduvate ainetega seoses ja kuidas nendega toime tulla.

SCIP-teatise esitamine on REACHiga seotud nõue, mis hakkab kehtima alates jaanuarist 2021.
Toodete koostisele pööratakse rohkem tähelepanu, sest regulatsioonid karmistuvad ja toodete nõuetele vastavuse infot küsitakse klientide poolt (nt allhanketootmises). Seetõttu laienevad need nõuded ka tarneahelasse. Nõuete ja regulatsioonidega puutuvad järjest enam kokku ostu ja hankega tegelevad inimesed, kes peavad jälgima, et oleks võimalik lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.  Lisainfo saamine ostutoodete kohta tarneahela erinevatelt liikmetelt võib olla väga keeruline, ajamahukas, ebausaldusväärne. Koolitusel arutatakse läbi erinevaid praktikaid efektiivseks ja usaldusväärseks info kogumseks, mis on vajalik regulatsioonide täitmiseks.

 • REACH  – Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See määrus paneb teatud juhtudel õiguslikud kohustused nii lõpptarbijale kui ka tööstus- ja kutselisele kasutajale mõeldud toodete tootjatele, importijatele ja levitajatele.
 • RoHS – Restriction oHazardous Substances on EL direktiiv, mis piirab teatud ohtlike ainete kasutamine elektri- ja lektroonikaseadmetes (EEE).  EL direktiivid 2015/863 ja 2011/65/EU. Kui toodetele  tuleb lisada CE-märgis, siis koos sellega tuleb ka luua EL vastavusdeklaratsioon, mis peab sisaldama vähemalt kõiki RoHS direktiivi 2011/65/EL VI lisa elemente.
 • SCIP andmebaas on jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) alusel loodud toodetes sisalduvate probleemsete ainete andmebaas (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) – SCIP)) . Ettevõtted, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad REACH kandidaatainete loetelus olevaid väga ohtlikke aineid koguses üle 0,1 massiprotsendi, peavad esitama teavet nende kohta Euroopa Kemikaaliametile – see kohustus jõustub alates 5. jaanuarist 2021.

Koolituse eesmärgid on

 • aidata mõista ettevõtete EL REACH regulatsioonist tulenevaid kohustusi toodetes sisalduvate ainetega seoses;
 • anda ülevaade EL RoHS regulatsiooni sisust ja piirangutest.
 • selgitada SCIP teatise esitamise nõuet: kellele kehtib ja kuidas sellega toime tulla
 • tuua näiteid toimivatest lahendustest ning  võimaldada arutelu ja kogemuste vahetamist, et nõuete täitmist efektiivsemalt lahendada.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kelle töö hulka kuulub toodete regulatsioonidele vastavusega tegelemine: ostujuhid, ostuspetsialistid, kvaliteedijuhid, kvaliteedispetsialistid, hankejuhid, hankespetsialistid, sertifitseerimisspetsialistid, toodete ohutusspetsialistid, müügispetsialistid.

Koolitusel käsitletav info on vajalik ettevõtetele, mis toodavad, turustavad või impordivad Euroopa Liitu järgmisi tooteid: elektrilised seadmed, elektroonikatooted ja -komponendid, elektroonikatarvikud, rõivad, tekstiilid, mööbel, kontori- ja koolitarbed, jalanõud, plastikust ja kummist tooteid, juhtmed, kaablid, seinakatted, sporditarvikud, ehted jms (v.a ravimid, keemiatööstuse tooted ja toiduained).

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas teie kliendid küsivad toodete vastavusdeklaratsioone, REACH deklaratsioone ja/või RoHS deklaratsioone, aga te ei tea, mis on piisav vajalik praktika nende nõuete täitmiseks?
 • Kas soovid suuremat selgust selle kohta, mis kohustused on su ettevõttel seoses REACH ja RoHs regulatsioonidega?
 • Kas su ettevõttes puudub ostutoodete ja lõpptoodete REACH ja RoHS vastavuse tagamiseks süsteemne lähenemine?
 • Kas oled tundud, et ei suuda kliendi poolt nõutud REACH ja RoHS vastavusdeklaratsioonide esitamisega/ kliendi päringutele vastamisega järje peal olla?
 • Kas kliendid paluvad viia end kurssi  SCIP teatise esitamise vajadusega ning täita see kohustus, kui see teie ettevõttele kehtib?
 • Kas kliendid paluvad esitada toodete kohta SCIP-teatise, aga sa ei tea, kas seda peab tegema, mida on selleks vaja ja kuidas seda teha?
 • Kas tead, kas te peate esitama  SCIP-teatise oma toodete kohta?
 • Kas vajad selgemat ülevaadet sellest, millised  kohustused on teie tarnijatel seoses REACH ja RoHS regulatsioonidega?

Koolituse sisu:

 • Regulatsioonide mõistmine
  • Mis on RoHS regulatsioon, nõuded?
  • Mis on REACH regulatsioon – ülesehitus, ainete nimekirjad?
  • Mittevastavuse riskid, vastutus ja järelvalve, olukord EL-i turul.
  • Tootekohaste nõuete määramine.
   Kasutatavad meetodid: loeng, andmebaasi kasutamine koos ja individuaalselt, arutelu.
 • Ained toodete koostises
  • REACH nõuded toodete/artiklite tootjatele, turustajatele importijatele.
  • SCIP teatise nõue.
  • Kommunikatsioon tarneahelas REACH-iga seoses, olukord EL turul.
  • Standardite IPC-1752A; IPC1754A; IEC62474 kohased vastavuse tõendamise deklaratsioonide tüübid.
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • Tulevikukindluse võimalused
  • Toodete täieliku koostise (FMD, FSD) teadmise eelised.
  • Tulevikku vaatav toote koostise analüüs. Kuidas ette näha tulevasi piiranguid kemikaalide ja toote koostisosade suhtes?
  • Tarneahela info- ja andmevahetuse lahendused, tarkvara valik.
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • SCIP-teatise esitamine
  • SCIP andmebaasi teatise nõue, teatise esitamine, tarnijate kaasamine.
   Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline näide – läbi proovimine

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, mis on REACH regulatsiooni nõuded toodete/artiklite tootjatele;
 • oskab analüüsida toodete portfelli nõuetele vastavuse osas
 • teab, milline on korrektselt esitatud vastavuse deklaratsioon
 • oskab analüüsida, kas tema ettevõtte tooteportfellis on tooted, millele on vaja esitada SCIP teatis ja kuidas seda teha

Koolituse tulemusi hinnatakse aruteludel osalemise ja harjutuste tegemise kaudu. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Loengu vormis jagab koolitaja regulatsioonide sisu, eesmärke ja nõudeid, annab ülevaate ja toob välja tähtsamad punktid PowerPoint esitlusega.  Eesmärk anda teada, mida EL-i tasemel püütakse  regulatsiooniga saavutada ja mida see täpsemalt toodete tootmisel/maaletoomisel/turustamisel kaasa toob.

Arutelud toimuvad iga teemaploki sees – nii koolitaja kui osalevad spetsialistid jagavad probleemkohti ja kogemusi  ning arutatakse, kuidas teistes ettevõtetes tehakse ja millised on võimalikud lahendused. Aruteludel on võimalik esitada esile kerkivaid küsimusi selle kohta, mis on probleemkohad ja mis on ebaselge, mis vajab täpsustamist.

Harjutusülesannetega kinnistatakse käsitletud regulatsioonidest tulenevaid nõuded ning harjutatakse läbi praktilisi tegevusi, et  lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.   Nt kas näitena toodud ettevõte/tooted vastavad nõuetele või mitte; kuidas kalkuleerida ainete piirmäära ühes tootes ja aastase koguse lõikes; SCIP teatise koostamine jt.

Osalejatel palutakse harjutusülesannete läbitegemiseks kaasa võtta oma sülearvuti. 

Koolitaja:
Andra Gross on toodete vastavuse küsimustega praktikas tegelenud 2015. aastast. Toodete keskkonnaregulatsioonide vastavuse nõuetega töötas ta PKC Eesti AS Euroopa ja Lõuna-Ameerika autojuhtmeköidiste tootmisüksuse tarnijate kvaliteeditagamise ülesannetega seoses.
Mõistes, et regulatsioonid selles vallas aina karmistuvad ning arenevad, hakkas Andra otsima paremaid ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas keskkonnaregulatsioonide nõudeid täita ning vastavaid protsesse ettevõtetes targemalt üles ehitada. Sellest kasvas ettevõte Supply Tank OÜ, kus Andra tegelebki toodete vastavuse eksperdina regulatsioonide alase konsultatsiooniga ja sellega seotud väljakutsete kaardistamisega ettevõtetes. Andra on ennast pidevalt hoidnud kursis sellega, kuidas nõuded ja praktikad ELis ja maailmas on muutunud ning millised on eeldatavad tulevikuarengud.
Andrat motiveerib koolitama see, kui saab teha keerulise asja mõistetavaks ja tõlgendada teisele spetsialistile arusaadavaks. Samuti mulle meeldib talle luua võimalusi aruteludeks, et omavahel kogemusi ja lahendusi jagada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toodete vastavus REACH ja RoHS regulatsioonidele ning SCIP-teatise esitamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.