Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe veebis

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja täiendõpe interneti teel töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid

Teemad :

 • Üldsätted
  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökoht
  • Töövahendid
  • Töötajate tervisekontroll
  • Tööolme
  • Töötajate juhendamine ja koolitus
  • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
  • Riiklik järelvalve
  • Õnnetusoht, elektriohutus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
  • Riigi tasandil
  • Ettevõtte tasandil
  • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö õiguslikud alused
  • Tööandja kohustused, õigused ja vastutus töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
  • Riskianalüüs
  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks osaleja:

 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Meetodid:
Osalejal töötleb läbi õppematerjali, mis koosneb 18-st alapeatükist. Täiendõppe õppija selekteerib ise, millised on peatükid, mida tal tuleb meelde tuletada ja juurde õppida. Õppekava on üles ehitatud 8 AK H kava alusel, kuid osaleja saab vajaduse korral õppimise pooleli jätta ning jätkata endale sobival ajal. Iga peatüki järel on võimalus sooritada eksam koheselt või õppijale sobival ajal. Garantii mõttes on täiendõppijal kohustus läbida eksam kogu õppekava ulatuses. Kui kõik 18 peatükki on läbi töötatud ja eksamid sooritatud, saadetakse osalejale sertifikaat e-posti ja tavaposti teel (kahepoolne, originaalallkirjaga). Koolituskeskkond Greenclean garanteerib, et koolituse läbija saab (paralleelselt) kontrollida ettevõttes olemasolevat riskianalüüsi või töötada välja uus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Klassikoolitus vs veebikoolitus
Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, materjal on samaväärne klassikoolituste omadega (aga meie materjal on interakviine). Oleme oma koolituskeskkonda näidanud Tööinspektsiooni esindajale. Koolitus on sobiv töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ja -nõukogu liikmetele.

Koolitusmaterjalid
Meie veebikoolituse tugev eelis: materjal on digitaalne, lingid klikatavad, sisu toetavad illustreerivad pildid ja videod. Koolitused on ajas muutuvad- jälgime ja uuendame sisu vastavalt kehtivale seadusandlusele, (mõnikord isegi konstrutiivsele tagasisidele).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe veebis