Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses

Koolitusel käsitletakse avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse regulatsiooni ning rakendusküsimusi asutuste dokumendihalduses.
Koolitusel osalejad saavad põhjaliku ülevaate isikuandmete kasutamist ja säilitamist puudutavatest juriidilistest nüanssidest.

Sihtrühm:
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga – dokumendihaldurid, personalitöötajad, juristid jne.

Teemad:

 • Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise eesmärgid;
 • Andmekaitsealane regulatsioon Eestis ja Euroopa Liidus;
 • Teabenõue ja selle täitmine;
 • Avaliku teabe esitamise kohustus veebilehel, s.h dokumendiregister ja seal avalikustatav teave, piirangud dokumendiregistris;
 • Isikuandmete avalikustamine, avalikustamise tingimused, juurdepääsupiirangud, vastutus;
 • Isikuandmete töötlemise lubatavus. Nõuded isikuandmete töötlejale ja turvameetmed;
 • Isikuandmete kaitse laienemine arhiividokumentidele;
 • Andmete kogumine ja säilitamine töösuhte puhul ja töösuhte lõppedes;
 • Teabele juurdepääsupiirangu kehtestamine, tähtajad ja juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine;
 • Juurdepääsupiirangud menetlusdokumentidel ja toimikutel.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • orienteerub avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse regulatsioonis ning oskab neid rakendada asutuste dokumendihalduses
 • omab põhjalikku ülevaadet isikuandmete kasutamist ja säilitamist puudutavatest juriidilistest nüanssidest
 • mõistab isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise eesmärke
 • oskab täita teabenõuet
 • teab avaliku teabe esitamise kohustusest veebilehel, s.h dokumendiregistris ja seal avalikustatavas teabes, piirangutest dokumendiregistris
 • on teadlik isikuandmete avalikustamise tingimustest, juurdepääsupiirangutest ning vastutusest
 • teab, millal ja mis tingimustel on isikuandmete töötlemine lubatud.
 • teab nõudeid isikuandmete töötlejale, on kursis turvameetmetega
 • teab, millal laieneb isikuandmete kaitse arhiividokumentidele
 • omab teadmisi andmete kogumise ja säilitamine osas nii töösuhte puhul kui ka töösuhte lõppedes
 • on teadlik teabele juurdepääsupiirangu kehtestamisest, tähtaegadest ja juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamisest
 • on teadlik juurdepääsupiirangutest menetlusdokumentidel ja toimikutel.

Meetodid:
Aktiivne loeng koos arutelude ja praktiliste kaasuste näidetega, küsimused/vastused.

Koolitaja:
Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Aastatel 2003 – 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses