Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus A2 tasemel.
Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень А2.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme keelekursuse või omandanud taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega.

Kursuse sisu
Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme A2 kirjeldusele.

 • Läbitavad teemad:
  • pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased);
  • kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm);
  • igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme);
  • vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad;
  • reisimine, transport (uued kohad, vaatamisväärsused, ühistransport, majutusasutused, reisimine Eestis);
  • teenindus (teenindusasutustes – pangas, juuksuris, postkontoris; juhendid ja sildid);
  • inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid);
  • tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund);
  • haridus, erialavalik, ametid (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid);
  • töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl);
  • toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduainete ostmine).
 • Grammatika:
  • isikulised asesõnad;
  • nimisõna käänded;
  • küsisõnad, küsimuste moodustamine;
  • põhiarvsõna ja järgarvsõna;
  • tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis;
  • sidesõnad.
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
   tekstide (häälega) lugemine, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
 • Kirjalikud ülesanded:
  • õigekirja harjutused, kirja kirjutamine, ametlik ja tänukiri, postkaardi saatmine, sõbra kirjeldamine, kodukoha kirjeldamine.

Koolitaja:
Margit Lestsepp
Margit on hariduselt klassiõpetaja ning eesti keele õpetaja. Hetkel on lõpetamas Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise magistriõpet ning täiendab ennast Tartu Ülikoolis eesti keele kui võõrkeele koolitajana täiskasvanutele. Ta on koolitanud eesti keelt võõrkeelena täiskasvanutele alates 2019 aastast. Margiti koolitusi iseloomustab interaktiivsus ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamine.

Маргит Лестсепп – по образованию классный руководитель и учитель эстонского языка. В настоящее время заканчивает Таллиннский университет со степенью магистра организационного поведения и заканчивает учёбу в Тартуском университете в качестве преподавателя эстонского языка как иностранного для взрослых. С 2019 года преподаёт эстонский язык как иностранный для взрослых. Тренинги Маргит отличаются интерактивностью и использованием современных методов обучения.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus