Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus B1 tasemel.
Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень B1.

Sihtgrupp:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku A2 taseme eksami.

Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme B1 kirjeldusele.

Koolituse sisu:

 • Läbitavad teemad:
  • pere ja isikuandmed;
  • kodu, elukeskkond;
  • igapäevaelu;
  • vaba aeg;
  • reisimine, transport;
  • inimsuhted;
  • tervis ja tervishoid;
  • haridus, erialad, töö ja töösuhted;
  • toitumine;
  • teenindus.
 • Grammatika:
  • nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses;
  • sihitise käänded;
  • tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid;
  • ma- ja da-tegevusnimi;
  • rektsioon;
  • käskiv ja tingiv kõneviis;
  • põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid;
  • omadussõna võrdlusastmed.
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
  • olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
 • Kirjalikud ülesanded:
  • õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

Kestvus: 80 tundi auditoorset, 40 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 100 tundi iseseisvat tööd

Koolitaja:
Margit Lestsepp. Margit on hariduselt klassiõpetaja ning eesti keele õpetaja. Hetkel on lõpetamas Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise magistriõpet ning täiendab ennast Tartu Ülikoolis eesti keele kui võõrkeele koolitajana täiskasvanutele. Ta on koolitanud eesti keelt võõrkeelena täiskasvanutele alates 2019 aastast. Margiti koolitusi iseloomustab interaktiivsus ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamine.

Маргит Лестсепп – по образованию классный руководитель и учитель эстонского языка. В настоящее время заканчивает Таллиннский университет со степенью магистра организационного поведения и заканчивает учёбу в Тартуском университете в качестве преподавателя эстонского языка как иностранного для взрослых. С 2019 года преподаёт эстонский язык как иностранный для взрослых. Тренинги Маргит отличаются интерактивностью и использованием современных методов обучения.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus