Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 – jõust. 16.06.2016] ):
(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

 • 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
 • 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
 • 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

PS! Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks:

 • Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, mille täpsem aeg selgub vahetult enne koolitust. Teadmiste kontrolli test kestab maksimaalselt 90 minutit.
 • Testi sooritamine ja 90% osalemine kontaktõppes.
 • Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid. Koolitus annab 31 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Sihtrühm:
Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad.

Teemad:

 • Ehitustooted, standardid, nõuded.
 • Koormused ja staatika.
 • Järelvalve korraldus ehituses (omanikujärelvalve kava).
 • Ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudetused.
 • Ehituskonstruktsioonid.
 • Elektripaigaldis hoones.
 • Hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid;
 • Tuleohutussüsteemid.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ehituses (sh. seadusandlus) ning teab, milline on õige tööde korraldus ehitusprotsessis
 • teab, millest omanikujärelevalve tegija oma tegevuses lähtub ning milliseid juhendeid omanikujärelevalve teostamisel kasutada
 • teab, millised on järelevalve tegevused enne ehitamise algust, ehitamise ajal ja kui tööd on lõpetatud
 • teab, millised dokumendid peavad omanikujärelevalvele kättesaadavad olema
 • on kursis ehitustööde dokumenteerimise nõuetega
 • omab ülevaadet üleandmisdokumentatsioonist
 • teab mida teha puuduste avastamisel
 • omab ülevaadet ehitusprojekti kontrollist, ehitusprojekti ekspertiisist ning ehitusprojekti muudatustest, sh teab, mida projekti muudatused endaga kaasa toovad
 • on teadlik ehitustoodetest ja ehitusmaterjalidele ning -toodetele esitatavatest nõuetest
 • on kursis ehitustoodete vastavushindamisega (vastavusdeklaratsioon)
 • on kursis toimivusdeklaratsiooniga ja tunneb ehitustoodete CE-märgistust ja sellega seonduvat
 • omab ülevaadet standarditest (tootestandardid, katsestandardid, terministandardid, klassifikatsioonistandardid, Eurokoodeksid, jne) ning on kursis standardi koostamisprotsessiga
 • teab, mis on ehitustoodete Euroopa tehniline hinnang (ETA)
 • on kursis ehitustoodete järelevalvega (sh turujärelevalve)
 • tunneb projekteerimise aluseid, sh teab projekteerimisega seotud eritermineid, samuti koormustega ning materjalide ja toodete omadustega seotud tähtsamaid termineid
 • on saanud ülevaate erinevatest ehituskonstruktsioonidest ja nende projekteerimisest, sh:
  • puitkonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
  • betoonkonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonetele
  • teraskonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
 • tunneb konstruktsiooni põhinõudeid
 • tunneb ehituskonstruktsioonide koormuseid (nt. üldkoormused, lumekoormus, tuulekoormus)
 • teab katusekorruste väljaehitamisega kaasnevaid nõudeid ja probleeme
 • omab lühiülevaadet elektripaigaldisest hoones ja kinnistul:
  • sh teab elektriliinide kaitsevööndi ulatust, kaitsevööndis tegutsemise korda ja kaitsevööndi tähistusele esitatavaid nõudeid
  • on teadlik elektriala konsultantide kaasamise võimalustest OJV teenuse osutamisel ja kvalifikatsiooni nõuetest kaasatavatele konsultantidele;
  • on teadlik auditi kohustusega elektripaigaldistest ning nõuetest elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele
  • teab erineva kasutusviisiga hoonete elektrivõrgu osasid
  • omab lühiülevaadet ehitisel teostatavale kaabeldusele esitatavatest tuleohutusnõuetest
 • omab ülevaadet hoonete kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni- ning tuleohutussüsteemidest – teab, millele järelevalve protsessis tähelepanu pöörata

Koolitajad:
Enno Rebane – Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman – Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (diplomeeritud ehitusinsener)
Kaido Kägu – Cuculus Consult OÜ juhatuse liige (volitatud ehitusinsener)
Kaspar Tennokese – TALTECH doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener)
Kaljo Haavandi – Teim Elekter TÜ, juhataja asetäitja (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre – Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus