Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 – jõust. 16.06.2016] ):
(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

 1. 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
 2. 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
 3. 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Sihtrühm
Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad:

 • kutse esmatotlejad
 • kutse taastõendajad

Ehitusjuht, tase 6 kutse puhul kehtib eksaminõue ainult omanikujärelevalve kutsepädevuse esmakordsel taotlemisel või kui kutsetunnistuse kehtivusajast on möödas rohkem kui aasta. Lisaks kehtib eksaminõue nendele taotlejatele, kellele on kutse väljastatud kehtivusajaga üks aasta.

Need kes soovivad kutset taastõendada nendel eksaminõuet ei ole. Eksami (test) vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate Liidust.

Teemad:

 • Ehitustooted, standardid, nõuded.
 • Koormused ja staatika.
 • Järelvalve korraldus ehituses (omanikujärelvalve kava).
 • Ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudetused.
 • Ehituskonstruktsioonid.
 • Elektripaigaldis hoones.
 • Hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid;
 • Tuleohutussüsteemid.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ehituses (sealhulgas seadusandlus) ning teab, milline on õige tööde korraldus ehitusprotsessis
 • teab, millest omanikujärelevalve tegija oma tegevuses lähtub ning milliseid juhendeid omanikujärelevalve teostamisel kasutada
 • teab, millised on järelevalve tegevused enne ehitamise algust, ehitamise ajal ja kui tööd on lõpetatud
 • teab, millised dokumendid peavad omanikujärelevalvele kättesaadavad olema
 • on kursis ehitustööde dokumenteerimise nõuetega
 • omab ülevaadet üleandmisdokumentatsioonist
 • teab mida teha puuduste avastamisel
 • omab ülevaadet ehitusprojekti kontrollist, ehitusprojekti ekspertiisist ning ehitusprojekti muudatustest, sealhulgas teab, mida projekti muudatused endaga kaasa toovad
 • on teadlik ehitustoodetest ja ehitusmaterjalidele ning -toodetele esitatavatest nõuetest
 • on kursis ehitustoodete vastavushindamisega, sealhulgas tunneb toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme
 • on kursis toimivusdeklaratsiooniga ja tunneb ehitustoodete CE-märgistust ja sellega seonduvat
 • on tuttav harmoneeritud ehitustoodete standarditega ning on kursis standardi koostamisprotsessiga
 • teab, mis on ehitustoodete Euroopa tehniline hinnang (ETA)
 • on kursis Eestis kehtestatud nõuetega ehitusmaterjalidele ja -toodetele
 • on kursis ehitustoodete järelevalvega (sealhulgas turujärelevalve)
 • tunneb projekteerimise aluseid, sh teab projekteerimisega seotud eritermineid, samuti koormustega ning materjalide ja toodete omadustega seotud tähtsamaid termineid
 • on saanud ülevaate erinevatest ehituskonstruktsioonidest ja nende projekteerimisest, sealhulgas
  puitkonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
  betoonkonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonetele
  teraskonstruktsioonide projekteerimine – üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
 • tunneb konstruktsiooni põhinõudeid
 • tunneb ehituskonstruktsioonide koormuseid (näiteks üldkoormused, lumekoormus, tuulekoormus)
 • teab katusekorruste väljaehitamisega kaasnevaid nõudeid ja probleeme
 • omab lühiülevaadet elektripaigaldisest hoones ja kinnistul, sealhulgas
  teab elektriliinide kaitsevööndi ulatust, kaitsevööndis tegutsemise korda ja kaitsevööndi tähistusele esitatavaid nõudeid
  on teadlik elektriala konsultantide kaasamise võimalustest OJV teenuse osutamisel ja kvalifikatsiooni nõuetest kaasatavatele konsultantidele
  on teadlik auditi kohustusega elektripaigaldistest ning nõuetest elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele
  teab erineva kasutusviisiga hoonete elektrivõrgu osasid
  omab lühiülevaadet ehitisel teostatavale kaabeldusele esitatavatest tuleohutusnõuetest
 • omab ülevaadet hoonete kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni- ning tuleohutussüsteemidest
 • teab, millele järelevalve protsessis tähelepanu pöörata

Koolituse maht: 33 akadeemilist tundi, millest 31 akadeemilist tundi moodustab auditoorne töö ja 2 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö.

Koolitajad:
Enno Rebane – Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman – Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (diplomeeritud ehitusinsener)
Kaido Kägu – Cuculus Consult OÜ juhatuse liige (volitatud ehitusinsener)
Kaspar Tennokese – TALTECH doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener)
Kaljo Haavandi – Teim Elekter TÜ, juhataja asetäitja (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre – Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (diplomeeritud ehitusinsener)

Koolituse vajadusest ja eksamikorrast pikemalt saate lugeda SIIT!

 • Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
 • Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).
 • Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 31 TP (inseneri täiendõppe punkti).
 • Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus