Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

Ehitusplatsil on peatöövõtjal ja ehitise omanikul kohustus määrata ehitustööde ohutuse tagamiseks koordinaator või koordinaatorid. Tööohutuse koordineerimine ei ole vaid seadusest tulenev nõue, vaid see on oluline kogu ehituse inimressursi turvalisuse tagamisel. Tööohutuse mõõtmine ning koordineerimine aitab saavutada kõrget kvaliteeti nii tööprotsesside kui ka tulemuses ning näitab peatöövõtja ja ehitise omaniku austust kõigi töötajate vastu.

Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tööohutuse juhtimispõhimõtetest, koordineerimisest ja ohutust töö korraldamisest ehitusplatsil.

Sihtrühm:
Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.

Teemad:

 • Tööohutuse juhtimispõhimõtted;
 • Töökaitse õiguslikud alused
 • Tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
 • Ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt;
 • Kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks
 • „Uus ehitusmäärus“ ja ehitusplatsi koordinaator;
 • Tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine;
 • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd, tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele ja teistele isikutele;
 • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine;
 • Ohud ehitusplatsil;
 • Füüsiline koormus;
 • Kaitsevahendid ja –meetmed;
 • Esmaabi;
 • Olme;
 • Välistöökohad;
 • Tellingud ja teised töövahendid;
 • Lammutustöö;
 • Kõrgusest kukkumise vältimine;
 • Müra ja vibratsioon
 • Asbestitööd
 • Rikkumised ehitusplatsidel
 • Nõuded töövahenditele
 • Nõuded isikukaitsevahenditele ja nende kasutamisele
 • Ohumärguannete kasutamise nõuded
 • Õnnetuste, ohuolukordade, intsidentide menetlemine ja uurimine – näiteid.

Meetodid:
Loeng, praktilised näited, analüüs, arutelu.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • mõistab talle määratud kohustusi, oskab tööohutusalast tegevust/töid ehitusplatsil korraldada ja koordineerida ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule
 • teab ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustusi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt
 • teab, kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks
 • teab tööohutuse juhtimispõhimõtted ja oskab koostada ja ajakohastada tööohutusplaani
 • teab ohtudest ehitusplatsil, oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -meetmeid ning nende kasutamise vajadust
 • teab ohumärguannete kasutamise nõudeid
 • teab tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
 • mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat

Koolitaja:
Ants VurmaAnts Vurma, kogenud tööohutuse spetsialist. Aastast 1992 kuni 2008 töötas Ants Vurma Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas. Lisaks koordineeris ja kontrollis tööinspektorite tööd. Alates 1999. aastast käesoleva ajani loeb loenguid Eesti ja vene keeles töökeskkonnavolinike ja töökeskkonna spetsialistide täiendõppe kursustel töötervishoiu ja tööohutuse teemadel. 2009. aastast viib läbi ka ehitusplatsi koordinaatori tööohutuse 8-tunnist koolitust.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.