Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks

NB! Võimalik on liituda selle koolitusgrupiga ka veebipõhiselt osaledes auditoorse õppega koos. Osalejal on vajalik Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Koolituse eesmärk:
täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalset kompetentsi tõstmise ja tööpõllu laiendamise eesmärgil käsitletakse erinevusi täismahus IFRSi ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad novembrikuus 2020 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Sihtgrupp:
Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused:
Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Majandusaasta aruanne – 20 tundi
  • reguleerimis- ja lõpetamiskanded,
  • raamatupidamislikud hinnangud,
  • vara väärtuse test,
  • tegevusaruanne ja lisad
 • Finantsarvestus – 50 tundi
  • raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus,
  • nõuete arvestus, varude arvestus,
  • materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus,
  • lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus,
  • omakapitaliarvestus,
  • tulude ja kulude arvestus,
  • tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused
 • Maksuarvestus – 20 tundi
  • töötasu arvestus,
  • maksud töötasudelt,
  • käibemaks,
  • erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine,
  • kasumi,
  • kasumieraldiste ja dividendide maksustamine.
 • Juhtimisarvestus – 30 tundi
  • terminoloogia,
  • koondeelarve koostamine,
  • kuluarvestussüsteemid ja meetodid,
  • kulude liigitamine,
  • kulude käitumine,
  • kulu-maht kasumi analüüs,
  • juhtimisotste langetamine,
  • toodete omahinna kalkuleerimine,
  • investeeringute eelarvestamine.

Õppekava: laadi alla

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
 • tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
 • on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
 • valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
 • tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
 • hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Koolitaja:
Koolituse lektor on Märt Murd, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Lisainfo:
Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.
NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise 120 tunnine täiendkoolitus – ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks