Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Haldusakti (otsuse) koostamise praktiline koolitus kov sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele

Koolitus on suunatud kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitse teenistujate/ töötajate õigusalaste pädevuste ning menetluste õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks. Koolitusel anname nii haldusmenetlusealaseid põhi- kui ka spetsiifilisi teadmisi koolitusel osalejate töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Koolituse eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:

 • kuidas vormistada haldusakti?
 • kuidas valmistada ette vaidemenetlust?
 • kuidas koostada vaideotsust?
 • kuidas viia ellu otsuse muutmine?

Sihtgrupp:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid, juristid

Koolituse sisu:

 • haldus ja haldusmenetlus
 • haldusakt ja haldusleping. Millal tuleb anda haldusakt ja millal sõlmida haldusleping
 • haldusakti ja (haldus)lepingu vorm. Võimalus anda haldusakt mittekirjalikult
 • kättetoimetamise õiguslik tähendus
 • lepingute ja halduslepingute koostamine
 • haldusakti piirid, põhjendamise vajadus ja ulatus, haldusaktis (lisa/kõrval)tingimuste seadmine
 • põhjendamine, põhistamine, tõendamine ja motiveerimine – selle õiguslik tähendus
 • haldusakti motiveerimine

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu oskab koostada ja vormistada haldusdokumente

Koolitaja:
Alar Urm
, Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Lisaks igapäevasele tööle vandeadvokaadina on Alar Urmil Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist aastatepikkune koolitamise kogemus. Alar Urm omab õigusalast kõrgharidust ning tema igapäevasesse praktikasse kuuluvad haldusmenetluse, sh haldusakti ja -lepinguga seotud küsimused. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.
Koostöös Addendaga on Alar Urm koolitanud alates 2018. aastast sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid haldusmenetluse valdkonnas süsteemselt. 2018. aastal viisime Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi koolituse enam kui 300-le KOV sotsiaalvaldkonna ametnikule ning 2020/2021. aastal enam kui 250-le osalejale.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Haldusakti (otsuse) koostamise praktiline koolitus kov sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele