Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hooldusõigus ja eestkoste KOV vaatenurgast

Olete lahkesti palutud osalema koolitusel, kus käsitleme laste eestkostega seotud küsimusi ja suhtlusõiguse probleeme. Samuti vaatleme täiskasvanute eestkostega seotud praktilisi küsimusi ning KOV rolli kohtumenetluses ja eestkostjana. Käsitlemisele tulevad mitmed uued kohtulahendid! Laste ja täiskasvanute eeskoste teema osakaal koolitusel on 50/50.

Koolituse eesmärk on anda vastused järgmistele õiguslikele küsimustele:

 • kus jookseb piir perekondliku ja riikliku abistamiskohustuse vahel?
 • milline on kohaliku omavalitsuse pädevus perekonnaõigussuhetes?
 • millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • mis on erieestkoste?
 • millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • mas eestkostja peab ise eestkostetava eest hoolitsema?
 • millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?
 • kui detailne peab olema eestkostja aruanne?
 • eestkostetava õigus teha perekondlikke tehinguid
 • eestkostja tasu ja kulude hüvitamise problemaatika
 • kuidas peab eestkostja ümber käima eestkostetava varaga?
 • millal eestkoste lõpeb?

Sihtrühm:
Sotsiaaltöö ametnikud, lastekaitsespetsialistid ning teised huvilised

Koolituse sisu:

 • eestkoste sotsiaalsed lähtekohad
  • perekondlik vs riiklik abistamiskohustus
  • teovõime
  • KOV pädevus perekonnaõigussuhetes
 • eestkoste regulatsioon
  • miks ja millal on vaja eestkostet?
  • eestkoste liigid
  • eestkostjale esitatavad nõuded
  • eestkoste sisu
  • erieestkoste
 • kohalik omavalitsus kohtumenetluses ja eestkostjana
  • KOV eestkostjana
  • eestkostja isikuga seotud ülesanded
  • eestkostja varaga seotud ülesanded
  • eestkostetava ülalpidamine
  • esindusõiguse välistamine
  • esindamine kohtu nõusolekul
  • kohtulik järelevalve
  • eestkoste lõppemine
 • eestkostega seotud praktilised probleemid ja aktuaalsed kohtulahendid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga
 • teab eestkostja ülesandeid ja vastutust
 • teab probleeme, mis seotud täiskasvanute eeskoste teostamisega

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sh on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana. Janne-Liisa Ottis omab märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hooldusõigus ja eestkoste KOV vaatenurgast