Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Huvide konflikt riigihangetes

Analüüsime huvide konfliktiga seoses esilekerkinud küsimusi ja kitsaskohti, probleemseid kaasusi nii meilt kui ka mujalt EL liikmesriikidest.

Huvide konflikt on riigihangete seaduse mõistes olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana. Huvide konfliktist hangetes saame tavaliselt lugeda ajakirjanduse veergudelt. Et see kõik nii ei läheks, siis toovad vandeadvokaat Erki Fels ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli ühise arutelu käigus hulgaliselt näiteid Euroopa nõuetest ja analüüsivad erinevate auditite käigus ilmnenud riskikohti, mida peaks hangete korraldamisel arvesse võtma, et huvide konflikti riski vältida. Teema on pälvinud teravdatud tähelepanu EL fondide raames rahastatud projektide puhul. Euroopa Komisjon on teinud hulgas liikmesriikides vastavaid huvide konflikti testimisi. Sealhulgas tuleb juttu EK huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele.

Sihtrühm:

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Koolituse sisu:
Arutelu keskmes on huvide konflikti vältimine ja maandamine riigihangete eri etappides, alates hanke planeerimisest kuni lepingu täitmiseni. Erki Fels ja Kaur Siruli analüüsivad, mis on ja pole huvide konflikt riigihangete protsessis, sh hanke planeerimise ja läbiviimise faasis ning milline on riigihangete korrektsust kontrolliva ametniku (juht, jurist, audiitor, raamatupidaja) roll ja võimalused selle tuvastamisel. Samuti ilmeb arutelu käigus, kas audiitorite tõlgendused on läinud leebemaks või hoopis rangemaks? Mida räägib Euroopa? Juttu tuleb Euroopa Komisjoni huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab, mis on huvide konflikt ning kuidas seda märgata ja vältida

Koolitajad:
Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Kaur Siruli on rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja. Koostöös Addendaga on Kaur Siruli toonud publikuni hulga näiteid hankeaudititest, mis on lõppenud finantskorrektsiooni otsusega ehk tagasi on küsitud Euroopa Liidu toetus. Esitades selgeid pikaajalisel kogemusel põhinevaid seisukohti, on Kaur Siruli alati oodatud esineja nii hankijate, juristide, advokaatide kui ka (sise)audiitorite seas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Huvide konflikt riigihangetes