Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Juhtimise ABC tööstusettevõtetele

Koolitusel omandame vajalikud teadmised ja oskused, mis vajalikud tööstusettevõtete juhtimisel.

Äri- ja tootmisprotsesside juhtimine ja planeerimine on tootmisele orienteeritud ettevõtete põhitegevus. Juhtimise ja kommunikatsiooni abil viiakse ellu ettevõtte strateegiat, kvaliteedipoliitikat ning kindlustatakse tooteteostust. Juhtimissüsteemi üheks eesmärgiks on täita tellimused tähtajaks ja kvaliteetselt, st täita tootmisplaani, laiendada ja arendada tootmist, leida uusi kliente ning avardada tegevusvaldkondi.

Tootmise juhtimise olulisteks koostisosadeks on: planeerimine, korraldamine, motiveerimine ja kontrollimine.

Seejärel tuleb tagada meeskondade hea juhtimine ning juhtkonna eestvedamine. Probleemide lahendamisel on väga oluline parendusprotsessi instrumentide (meetodid, vahendid) valimine.

Eesmärk:
Omandada teadmised kaasaegse juhi rollist ja funktsioonidest tööstusettevõttes.

Sihtgrupp:
Erinevate tasandite juhid ja juhtivad spetsialistid, vastutavad töötajad, kes igapäevatöös on juhtivates ülesannetes.

Programm:

 • I koolituspäev
  • 09.45-10.00 Kogunemine
  • 10.00-11.30 Juhina alustamine
   • Minu väljakutsed juhiks saamisel
   • Esimene päev juhina
   • Esimene nädal juhina
   • Esimene kuu juhina
   • Simulatsioon – Kuidas saavutada soovitud tulemus?
  • 11.30-11.45 Paus
  • 11.45-13.15 Juhtimise teoreetilised alused
   • Juhtimise mõiste ja erinevad definitsioonid
   • Juhi roll tööstusettevõttes ja konkreetselt meie ettevõttes
   • Mida ootavad juhilt erinevad sidusrühmad – alluvad, kolleegid, juhid, partnerid, avalikkus?
   • Millist väärtust igapäevaselt juhina loon?
   • Juhi töölaud, töömaa ja juhtimisobjektid
   • Peamised juhtimisega seotud väljakutsed tööstuses 2024+
  • 13.15-14.00 Lõunapaus
  • 14.00-15.30 Juhtimistegevused ja kuidas olla neis edukas
   • Planeerimine
   • Organiseerimine
   • Kontroll ja tagasisidestamine
   • Liidri rolli täitmine ja kolleegide motivatsiooni juhtimine
   • Otsustamine
   • Analüüs ja muutuste sisseviimine
   • Vastutuse kandmine
  • 15.30-15.45 Kohvipaus
  • 15.45-17.00 Peamised juhtimisvead ja kuidas neid vältida
   • Mida me nimetame juhtimisveaks?
   • Peamised juhtimisvead
   • Vigadest tulenevad mõjud ja tagajärjed
   • Juhtimisvigade ja mõjude kaardistamine
   • Muutuste sisseviimine juhtimisotsustesse
   • Koduülesanne – Iseenda juhipotentsiaali hindamine küsimustiku alusel
 • II koolituspäev, 11. september 2024
  • 09.45-10.00 Kogunemine
  • 10.00-11.30 Inimesed ja grupid juhtimisobjektina
   • Simulatsioon – Kuidas saavutada inimeste puhul soovitud käitumist?
   • Inimeste motivatsiooni ja jõupingutuse juhtimine praktikas
   • Indiviidide, erinevate isiksuse tüüpide juhtimise eripärad
   • Grupiprotsessidega arvestamine
   • Võimusuhetega arvestamine
   • Meeskonna kujundamine
   • Koostöö grupis ja gruppide (osakondade, meeskondade) vahel
   • Konfliktid gruppide ja grupiidentiteetide vahel
   • Identiteetide teadlik juhtimine
   • Ühise häälestatuse saavutamine
  • 11.30-11.45 Paus
  • 11.45-13.15 Autoriteedi ja tõhusate tööalaste suhete saavutamine
   • Peamised pinged ja takistused juhina tööalastes suhetes
   • Suhted enda juhtide, kolleegide ja alluvatega
   • Konfliktide tekkimise peamised põhjused ja nende ületamine
   • Toimivate töösuhete kujundamine
   • Liidri rolli võtmine ja täitmine
   • Enesekehtestamine ja autoriteedi saavutamine
  • 13.15-14.00 Lõunapaus
  • 14.00-15.30 Iseenda juhtimine
   • Strateegiline enesejuhtimine
   • Eesmärkide sõnastamine
   • Isikliku arenguplaani koostamine
   • Vaimne tervis ja töövõime
   • Sooritusvõime ja seda mõjutavad faktorid
   • Töö, füüsilise keha ja psüühika vahelised seosed
   • Toimetulek stressiga
   • Läbipõlemise ennetamine
  • 15.30-15.45 Kohvipaus
  • 15.45-17.00 Taktikaline enesejuhtimine
   • Olukorrad, kus pean ennast teadlikult juhtima
   • Minust lähtuv mõju ja selle teadlik juhtimine
   • Seisundijuhtimine
   • Ressursikasutuse tõhustamine
   • Juhtimisolukordade lahendamine
   • Koduülesanne – Juhina arengu- ja/või tegevusplaani koostamine
 • III koolituspäev, 18. september 2024
  • Praktiline moodul
  • 09.45-10.00 Kogunemine
  • 10.00-11.30 Tulemuste saavutamine minu ettevõttes/allüksuses
   • Ettevõtte konkurentsisituatsioon ja strateegilised väljakutsed
   • Tulemuseesmärgid ja KPI’d minu ettevõttes/allüksuses
   • Peamised väljakutsed eesmärkide saavutamisel ja nendega toimetulek
  • 11.30-11.45 Paus
  • 11.45-13.15 Loovad lahendused väljakutsetega toimetulekul
   • Kuidas leida lahendusi konkreetsetele väljakutsetele?
   • Loovad probleemilahendusmeetodid
   • Kastist väljapoole mõtlemine
   • Kolleegide ja juhtide kaasamine
  • 13.15-14.00 Lõunapaus
  • 14.00-15.30 Juhtimisotsuste vastuvõtmine ja kommunikeerimine
   • Otsustamise liigid
   • Muutuste juhtimine
   • Kommunikatsiooniskeem
   • Edasi- ja tagasisidestamine
  • 15.30-15.45 Kohvipaus
  • 15.45-17.00 Praktilised ülesanded ja harjutused
   • Juhtimissituatsioonide lahendamine
   • Kokkuvõte programmist ja arengu- ja/või tegevusplaanide täiendamine

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud ja rühmatööd, kaasused, näited, visuaalsed mudelid, praktilised individuaalsed ja grupiviisilised ülesanded ja harjutused, küsimustikud.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini juhi rolli ja väljakutseid tööstusettevõttes;
 • omab ülevaadet juhi tegevustest ja vastutusest;
 • on teadlik iseenda kui juhi potentsiaalist, tugevustest ja arengukohtadest;
 • on teadlik peamistest juhtimisvõtetest;
 • on koostanud isikliku arengu- või tegevusplaani.

Koolitaja:
Margus Alviste
on juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant, kes on koolitusturul tegutsenud alates 1995. aastast. Ta on jaganud oma teadmisi ja kogemusi rohkem kui 1000 organisatsiooni, sh nii kohalikes kui rahvusvahelistes, avalikes, era- kui ka kolmandas sektoris .
Margus on esinenud paljudel konverentsidel, kirjutanud artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja autoriks raamatule “Organisatsiooni Käsiraamat: kontseptsioonid ja vahendid” ning tegelenud paljude arenguprojektidega.
Metoodikuna on Margus töötanud välja mitmeid unikaalseid tööriistu organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks.
Margus on omandanud pedagoogi hariduse Tallinna Pedagoogilises Instituudis, matemaatika-füüsika teaduskonnas.
Lisaks täiendab enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel.
Täienduskoolituse raames on Margus omandanud psühhoterapeudi kutse ja täiendanud enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel.
Koolitaja ja konsultandina on Margus keskendunud enesejuhtimise, juhtimise, turunduse ning organisatsioonikäitumisega seotud temaatikatele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Juhtimise ABC tööstusettevõtetele