Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kemikaaliohutus ettevõttes. Biotsiidid

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega, biotsiididega

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud, ettevõtte juhid

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile ettevõtetele, kus käideldakse ettevõttesiseselt kemikaale ja/või biotsiide.
Koolitus on sobilik ka biotsiidi kutselise kasutaja pädevuskoolitusena (alus Biotsiidiseaduse § 38)

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne, kasutusvaldkonnad (tooteliigid), mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine – töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded)
 • Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (sh biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel. Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel, ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid
 • Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)
 • Bitosiidikäitleja eriteadmised (4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard; Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine)
 • Töötaja kohustused kemikaalide, sh biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)
 • Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon, vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)
 • Teadmiste kontroll

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab kemikaali- ja biotsiidiohutuse seadusandlikke aluseid
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond
 • teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta
 • oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
 • teab oma kemikaali- ja biotsiidiohutusealaseid kohustusi ja õigusi
 • teab mis biotsiide Eestis lubatakse kasutada.Kõik koolitusel läbitavad teemad seostakse praktiliste näidetega.

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott
On töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala. Omandas 2019. a ergonoomi magistrikraadi Maaülikoolis. On läbi viinud töötervishoiu ja -ohutuse alaseid koolitusi nii ülikoolides, põllumajandus-, tootmis- ja keemiatööstusettevõtetes, sh laborites. Omab väga suurt praktilist töökogemust koostades erinevate valdkondade tööohutuse dokumentatsiooni, sh riskianalüüs.

Lisainfo:

 • Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.
 • Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt suuliselt küsimusi küsida. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kemikaaliohutus ettevõttes. Biotsiidid