Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja abi/assistendi koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas hindavad tööandjad kõrgelt spetsialiseerunud oskusi ja pühendumust pidevale enesearengule. Lapsehoidja koolitus annab sulle just need konkurentsieelised – tõendatud pädevuse ja usaldusväärsuse laste hooldamisel. Lisaks sellele avab kutsetunnistus uksi mitmesugustele töövõimalustele, alates peredest, kes otsivad professionaalset lapsehoidjat, kuni haridusasutuste ja lastehoiuteenuste pakkujateni.

Koolitus annab võimaluse saada põhjalikud ja mitmekülgsed teadmised, mis on hädavajalikud lastega sh suure hooldusvajadusega lastega töötamisel. Täpsemalt, koolitus arendab oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud lapsehoidja ning lasteaiaõpetaja assistendina töötamiseks, rõhutades lapse arengu toetamist, õppe- ja kasvatusmeetodite rakendamist ning tugevate ja positiivsete suhete loomist lastega. See mitte ainult ei suurenda koolituse läbimisel tööalast konkurentsivõimet ja professionaalsust, vaid annab ka kindluse ja pädevuse pakkuda lastele parimat võimalikku hoolt ja haridust. Lisaks praktiline esmaabi väljaõpe on elutähtis, et olla valmis igasugusteks hädaolukordadeks, tagades laste füüsilise heaolu ja turvalisuse.

Koolituse eesmärk on, et osalejad omandaksid vajalikud teadmised ja oskused, et hoolitseda laste, sealhulgas erivajadustega laste eest ning toetada nende arengut. Kõik, mida õppijad koolitusel õpivad, põhineb “Lapsehoidja, tase 5” kutsestandardis kirjeldatud nõuetel. See tähendab, et koolituse lõpuks mõistavad ja oskavad õppijad rakendada kõiki oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud professionaalse lapsehoidjana töötamiseks, vastavalt kutsestandardis välja toodud kompetentsidele ja nende praktilistele rakendustele.

Õppekava on hoolikalt koostatud, järgides “Lapsehoidja, tase 5” kutsestandardis esitatud nõudeid. Pärast koolituse edukat läbimist avaneb võimalus taotleda “Lapsehoidja, tase 4” või “tase 5” kutset, mis on ametlik tunnustus teie pädevusest ja kvalifikatsioonist selles valdkonnas. Kutse saamise eeltingimuseks on keskhariduse olemasolu, mis tagab, et kandidaadil on vajalik hariduslik taust. Kutsetunnistused annab välja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lisateavet kutse taotlemise protsessi kohta leiate nende ametlikult veebilehelt www.eswa.ee.

 • Meie koolitused toimuvad valdavalt klassiruumis (va teatud koolituspäevad), et tagada õpiväljundite täielik saavutamine. Koolitusel on dünaamiline ajakava, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et mahtuda sinu aktiivsesse ellu, andes sulle aega nii õppimiseks kui ka isiklikeks kohustusteks.
 • Lisaks sellele, et meie koolitusprogramm on hoolikalt disainitud, et pakkuda sulle parimat võimalikku õpikogemust, viivad seda läbi seitse lektorit, kes igaüks neist on oma valdkonna tunnustatud asjatundja, omades sügavat teadmistepagasit ja praktilist kogemust oma valdkonnas.
 • Õppepraktika toimub praktikaasutuses kohapeal. Sa ei ole üksi oma praktikakoha leidmisel – ole julge ja anna meile teada, kui vajad abi, meie koolitusmeeskond on siin, et toetada sind igal sammul.
 • Koolituse tasu katab järgmist: alates professionaalsest juhendamisest ja esmaabi väljaõppest kuni õppematerjalideni ja mõnusateni kohvipausideni klassikoolituste ajal.
 • Pärast koolituse edukat lõpetamist oled sa mitte ainult saanud uusi ja vajalikke teadmisi ja oskusi, vaid saad ka elektroonselt tunnistuse, mis tõendab õpiväljundite saavutamist.

Sihtgrupp:

 • Isikud, kes soovivad alustada karjääri lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina.
 • Praegused lapsehoidjad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kes otsivad täiendõpet või soovivad oma oskusi uuendada.
 • Isikud, kes töötavad lastega muudes rollides (näiteks noorsootöötajad, huviringide juhendajad) ja soovivad oma teadmisi ja oskusi laiendada.
 • Vanemad või hooldajad, kes soovivad omandada professionaalseid oskusi ja teadmisi laste eest hoolitsemisel ja nende arengu toetamisel.
 • Isikud, kes on huvitatud esmaabi oskuste omandamisest, eriti seoses lastega toimuvate õnnetuste ja hädaolukordade lahendamisega.

Kursuse sisu:

 • Lapse kasvukeskkonna toetamine (20 ak tundi)
  • Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine.
  • Ohutegurite hindamine ja ennetamine.
  • Väärkohtlemise märkamine.
  • Majapidamis- ja koristustööde tegemine.
  • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine.
 • Lapse arengu toetamine – (32 ak tundi)
  • Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
  • Lapse keele ja kõne toetamine.
  • Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
  • Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
  • Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
  • Lapse loovuse toetamine.
 • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine: (8 ak tundi)
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
  • Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
  • Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
  • Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
  • Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
  • Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
  • Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
  • Esmaabi andmine.
 • Lapse tervise edendamine (32 ak tundi), sh esmaabi andmise alane väljaõpe 16 tundi (8 ak tundi teooriat + 8 ak tundi praktilise esmaabi praktikum ja 6 tundi toiduhügieeni temaatikat)
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine.
  • Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra ennetamine.
  • Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine.
  • Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus.
  • Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses.
  • Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine.
  • Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav toitlustamine.
  • Esmaabi andmine.
 • Koostöö lapsevanema või hooldajaga (16 ak tundi)
  • Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine.
  • Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja kasvukeskkonna kujundamisesse.
  • Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja tegevustest.
  • Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse keskkonna loomisel.
 • Erivajadusega lapse hoidmine (26 ak tundi)
  • Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
  • Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
  • Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
  • Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
  • Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
 • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine (7 ak tundi)
  • Hooldustoimingute tegemine
  • Õendustoimingute tegemine
  • Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni) kasutamine suhtlemisel.
 • Tööjuhendamine (10 ak tundi)
  • Kolleegide juhendamine.
  • Juhendmaterjalide koostamine.
  • Meeskonna juhtimine.
 • Imiku (0-1 aastat) hoidmine (4 ak tundi).
  • Hooldustoimingute tegemine.
  • Imiku arengu toetamine.
 • Lapsehoidja kutset läbiv kompetents (16 ak tundi)
  • Oma töös eetikast ja õigusaktidest lähtumine.
  • Oma kutseoskuste ja erialase arenguvajaduse analüüsimine, oma töö eesmärgistamine ja analüüsimine.
  • Enda isiksusena teadvustamine, oma hoiakutest ja väärtushinnangutest, tugevatest ja nõrkadest külgedest teadlik olemine.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Kestvus 306 tundi. Kursus kestab kokku 286 akadeemilist tundi, sealhulgas 171 tundi auditoorset/veebipõhist tööd, 35 akadeemilist tundi praktilist tööd ja 80 akadeemilist tundi moodustub omandatud teadmiste ja oskuste rakendamine lasteaia või lastehoiu töökeskkonnas. Eelnevale lisandub iseseisev töö 20 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine, situatsiooniülesannete lahendamiseks õppimine.

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas ja ajakavas.

Koolitajad:
Andra Salutee

Andra alustas lasteaia õpetajana ja nautis seda tööd 20 aastat. Edasi jätkas Andra õppejuhina ja see pakkus talle rõõmu ja huvi 15 aastat. Isu õppida, sai jätku magistriõppes. Andra omandas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli haridusteaduste magistri kraadi. Nüüd tegeleb Andra lasteasutuse HEV- koordinaatoriks õppimise ja kasvamisega. Samaaegselt jagab ta oma teadmisi ja kogemusi alustavate lapsehoidjatega.

Diana Kuntor
Diana tööalasesse karjääri mahub nii töö erivajadustega laste õpetajana, lasteaia juhina kui ka õppejõu ja koolitajana Eesti erinevates kõrgkoolides ja koolitusfirmades. Diana on ise ka huvitatud pidevast enesetäiendamisest ning üheks enesetäiendamise võimaluseks peab ta ka täiskasvanud õppijate koolitamist, sest teadmiste ja kogemuste jagamine ei ole õppeprotsessis vaid ühepoolne. Selleks, et koolitajana suuremat enesekindlust saavutada on Diana läbinud sisekoolitajate meistriklassi. Diana peab väga oluliseks teoreetiliste teadmiste sidumist praktiliste kogemustega, mida tal jätkub.
Diana on läbinud Tallinna Ülikoolis Koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning magistriõpingud alushariduse pedagoog-nõustaja erialal.

Ene Paadimeister
Ene on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja ja riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga (nõustanud perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma) ning on tegev lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Ene tegutseb koolitajana alates aastast 2009. Koolitajana lähtub ta koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Hilja Pillisner
Hilja alustas toiduhügieeni ja toiduohutuse teemaga ajal, kui toitu käitlevatele ettevõtetele sai kohustuslikuks enesekontrollisüsteemide koostamine, mis oli sageli käitlejatele arusaamatult keeruline ning vajati konsultandi abi. Koostööst erinevate ettevõtetega kogunesid tal teadmised, mida on Hilja jaganud külalislektorina täiskasvanute koolitustel koostöös ka EMÜ, Pärnu KHK, Kehtna KHK ja Eesti Toiduliiduga.

Irina Kalso
Irina on Tartu Ülikoolis omandanud bakalaureusekraadi haridusteadustes ning on erialalt koolieelse lasteasutuse õpetaja. Ennekõike on ta siiski ettevõtja samas valdkonnas. Olles töötanud munitsipaallasteaedades omab ta ettevõtjana alates 2007. aastast kogemusi eralapsehoiuteenuse osutajana ja alates 2018. aastast ka lapsehoidjate koolitajana.

Karmela Tennemaa
Karmela õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppes lapsehoidja erialal alates 2017. aastast, lisaks õpetab ta samas koolis ka tegevusjuhendajaid. Karmela töötab kiirabis (varem SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, alates eelmise aasta augustist SA Pärnu Haiglas) ning sel õppeaastal alustas ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala õpinguid. Karmela peab oluliseks pidevat enesetäiendamist ja -arengut. Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi roll on väga vastutusrikas ning tema eesmärk on õppijaid teadmiste ja praktiliste oskuste edasiandmise kaudu jõustada olemaks parimad spetsialistid.

Stella Nuust
Stella on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötajate ja esmaabi kutseõpetaja. Stella on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanda eriala (rakenduslik kõrgharidus) ja läbinud Eesti Punase Risti poolt korraldatud esmaabiõpetajate 16 tunnised täiendkoolitused.

Lisainfo:

 • Hinna sees on õppematerjalid ja mõnusad kohvipausid klassikoolituste ajal.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja abi/assistendi koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega