Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lepinguõigus ja riigihanked

Koolituse eesmärk on tutvustada lepinguõiguse sisulist tähendust riigihangetes. Anda nõu, kuidas koostada eeskujulikke lepingutingimusi.

Riigihange on eeskätt menetlus parima pakkumuse leidmiseks ja RHS sätestab menetlusreeglid. Samas on riigihanked tihedalt seotud ka lepinguõigusega, sest hanketingimused on muuhulgas tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses ning hankelepingu täitmine toimub eraõiguse normide alusel. Hankeleping ise on alati kas müügileping, töövõtuleping, käsundusleping või muu eraõiguslik leping. Lisaks on hankijal võimalik menetlusest kõrvaldada pakkuja, kes on varasemaid hankelepinguid oluliselt rikkunud. See eeldab lepingu rikkumise hindamist, mida ei tehta riigihangete seadus abil. Koolitus käsitleb kõige olulisemaid hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte.

Sihtrühm:
Hankija töötajad, ametnikud ,hangete audiitorid ja kontrollijad, juristid ja ettevõtjad, kes riigihangetel osalevad.

Teemad:

 • tüüpilisemad hankelepingud ja nende võlaõiguslik eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • lepingutingimuste eeskujulik sõnastamine
 • seadusest tulenevad õiguskaitsevahendid (kohaldamise eeldused, probleemid praktikas)
 • leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • hanke alusdokumendid kui tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • tühisele tüüptingimusele tuginemine hankelepingutes
 • hankelepingu erakorraline lõpetamine
 • oluline hankelepingu rikkumine kõrvaldamise alusena (RHS § 95 lg 4 p 8)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte, sh tüüpilisemaid hankelepinguid ja nende võlaõiguslikku eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • teab, kuidas korrektselt sõnastada lepingutingimusi
 • tunneb seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid
 • teab, mis on leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • tunneb hanke alusdokumente kui tüüptingimusi võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • teab, millal ja kuidas hankelepingutes tugineda tühisele tüüptingimusele
 • teab, mis tingimustel ja kuidas saab hankelepingut erakorraliselt lõpetamine

Koolitaja:
Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki Fels on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lepinguõigus ja riigihanked