Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.
Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Sihtgrupp:
Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ja käik
  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk
  • Juhatuse ja raamatupidaja rollid
  • Aastaaruande alusprintsiibid
  • Arvestuspõhimõtte muutmine, hinnangu muutus ja olulised vead
  • Olulisuse printsiip ja piirmäär ning piirmäära muutus
  • Korrigeerivad ja mittekorrigeerivad bilansipäevajärgsed sündmused
  • Valuutatehingute kajastamine
  • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
 • Käibevaraga seonduvad hinnangud ja korrigeerimiskanded
  • Sise-eeskiri ja juhatuse hinnangud
  • Realiseeritud ja realiseerimata kasumid (kahjumid)
  • Lühiajaliste väärtpaberite hindamine ja kajastamine
  • Nõuete hindamine ja kajastamine
  • Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded
  • Ettemakstud kulude periodiseerimine
  • Varude hindamine ja kajastamine
 • Põhivaraga seonduvad hinnangud ja reguleerimiskanded
  • Tütar- ja sidusettevõtete hindamine ja Kajastamine
  • Muu finantspõhivara hindamine ja kajastamine
  • Kinnisvarainvesteeringute hindamine ja kajastamine
  • Materiaalse põhivara hindamine ja kajastamine
  • Amortisatsiooni arvestus
  • Kapitali ja kasutusrendi kajastamine
  • Immateriaalse põhivara hindamine ja kajastamine
 • Põhiaruannete ja lisade koostamine
  • Bilanssikirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
  • Kasumiaruande kirjete järjestus, vahekokkuvõtted ja lisad
  • Rahavoogude aruande koostisosad ja rahavoogude muutus
  • Äritegevuse rahavood kaudsel ja otsesel meetodil
  • Omakapitali muutuste aruanne ja omakapitali bilansiline maksumus

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi
 • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega
 • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
 • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Täiendav info:

Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusaasta aruanne