Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga.

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema personalitööga ning organisatsioonis töötavad inimesed, kelle tööülesanded on seotud personaliarvestuse või personalidokumentide haldusega.

Kursuse sisu

 • Personalitöö eetika.
  • Personalitöö areng.
  • Personalitöö eesmärgid kaasajal.
  • Kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus.
  • Kutseeksamid.
  • Organisatsioon kui tervik , tööjõu tähtsus organisatsioonis.
  • Personalitöö funktsioonid ja rollid.
  • Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine.
 • Tööjõuturg.
  • Tööjõuturu näitajate kogumine ja analüüs.
  • Tööjõuturul ettevõtte mainet kujundavad tegurid.
  • Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel.
  • Värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused.
  • Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine.
  • Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile.
  • Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine.
 • Uue töötaja sisseelamisprogramm.
  • Tööjõu planeerimine.
  • Töötajate motiveerimine ja tasustamine.
 • Ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused)
  • Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused.
  • Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks.
 • Personali hindamine.
  • Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine.
  • Koolitusstrateegia.
  • Koolitustegevus ettevõttes.
 • Personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine.
  • Personaliarvestus.
  • Personaliarvestuse andmebaasid.
  • Isikuandmete kaitse personalitöös.
  • Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped).
  • Juhtide ootused personalitööle.
  • Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas.
  • Ametikohtade hindamine.
  • Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine.
  • Personali statistika.
 • Personaliuuringud.
 • Töötajate vähendamise põhimõtted. Personalitöötaja roll ja kohustused töötajate vähendamisel.
 • Ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel
 • Tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus
 • Töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon
 • 2019 a. jõustuvad uuendused personaliarvestuse valdkonnas

Kursuse läbinu:

 • teab personalitöö ja personaliarvestuse korraldamise aluseid;
 • teab töötajate arendamise, motiveerimise ja tasustamise põhimõtteid;
 • teab personali värbamise ja valiku aluseid;
 • järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;
 • koostab ja haldab personalidokumente töösuhte alustamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks, vastavalt seadusele, organisatsioonisisestele dokumendivormidele ja töökorraldusele.

Koolitajad:
Anne Ladva on lõpetanud TRÜ õigusteaduse erialal aastal 1984. Anne omab pikaajalist töökogemust personalijuhina nii eraettevõtluses kui avalikus teenistuses.Käesoleval ajal töötab Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu personalijuhina.

Leelo Saar on lõpetanud ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala (BA) Tartu Ülikoolis. Ta on alates 2012.a praktik personalivaldkonnas, omab kogemusi kontoritöö igapäevasest haldamisest kuni ettevõtte arendustegevuseni. Leelole meeldib töö inimestega ja inimestele. Leelol on Personalijuhi tase 6 kutsetunnistus, omandatud 2019 aastal. Ennast iseloomustades meeldib Leelole mõtteviis: “Ole ise see muutus, mida näha soovid!”.

Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab rakenduspsühholoogia ning personalijuhtimise rakenduslikku kõrgharidust ning on teinud personalitööd erinevates organisatsioonides üle 10 aasta. Ülle loengud ei ole kuivad ja igavad teooriatunnid vaid on illustreeritud värvikate ja humoorikate näidetega igapäevaelust. Lemmikmoto: “Sinu elukvaliteet ei sõltu sellest, mis Sinuga elus juhtub, vaid sellest, kuidas Sa seda enda jaoks tõlgendad” (L. Tolstoi)

Ene-Hilja Kohtla
Ene-Hilja omab 25+ aastat töökogemust personalivaldkonnast, töötades personalijuhina Seesam Kindlustuses, Elion Esindustes ning personaliettevõttes Manpower. Personalitööd peab Ene-Hilja oma kutsumuseks ja kireks. Ene-Hilja on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala ning õppinud EBS-s ärijuhtimist. Praegu on Ene-Hilja eraettevõtja omanimelises firmas Ene Kohtla Personaliteenused OÜ, toetades ettevõtteid erinevate värbamis- ja personalitöö lahendustega.

Veronika Kruustik
Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.
Alates oktoober 2006 OÜ Reiting PR dokumendihalduse ja töökeskkonna lektor. Veronikal on Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus.
Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Eesti Kvaliteediühingu liige.
Avaldanud artikli teemal “Kuidas korraldada organisatsioonis töötervishoidu” (Äripäeva ajakirjas “Personali Praktik”, 12/2012)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga