Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Täiendkoolituse eesmärk:
koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Teemad:

 • Raamatupidamise põhitõed
  • terminoloogia,
  • raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused,
  • äriühingute liigid,
  • arvestustsükkel,
  • kontod,
  • raamatupidamisregistrid,
  • majandustehingute kanded.
 • Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus

  • käibevarade arvestus,

  • varude arvestus,

  • põhivarade arvestus,

  • amortisatsioon,

  • lühiajaliste kohustuste arvestus,

  • palga ja puhkuse arvestus,

  • käibemaksu arvestus,

  • deklaratsioonide esitamine,

  • pikaajaliste kohustuste arvestus,

  • omakapitali arvestus.

 • Dokumentatsioon
  • raamatupidamiskannete dokumenteerimine,
  • raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon,
  • ülevaade raamatupidamisprogrammidest.
 • Aruanded
  • kasumiaruande koostamine,
  • bilansi koostamine,
  • rahavoogude aruande koostamine,
  • omakapitali muutuste aruande koostamine,
  • majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse õppekava on leitav siit

Õppetöö maht:
60 akadeemilist tundi, sh auditoorne õpe 45 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud, testid ja tunnis tehtavad praktilised tööd ning iseseisev töö 15 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine, arvestustööks ja eksamiks õppimine.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolitajad:
Tarvo Seenmaa
Raamatupidamise algkursuse lektor Tarvo Seenmaa (asukoht Tallinn) on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas alustas Tarvo tegutsemist 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas.

Ave Laanmets
Raamatupidamise algkursuste lektor (asukoht Pärnu) Ave Laanmets on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab raamatupidaja tase V kutsetunnistust. Käesoleval ajal täiendab Ave oma teadmisi Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppes. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finan’tsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12 aastat.

Svetlana Moskvina
Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn, õppekeel on vene keel) on lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli ja Moskva Riikliku Sotsiaalülikooli majandusteaduse kraadi. Lisaks omab Svetlana kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.
Svetlana on ettevõtja, raamatupidamise spetsialist ja alates 2014. aastast töötab ta täiskasvanute koolitajana. Svetlana täiendab pidevalt oma oskusi, jagades oma teadmisi õpilaste ja kolleegidega. Ta on raamatupidamisklubi liige. Alates 2019. aastast annab Svetlana Tallinnas Täiskasvanute Koolituskeskuses raamatupidamise algkursuseid

Hele Moor
Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tartu) Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Lisainfo:

 • Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud ja vajalik loengukonspekt elektroonsel kujul. Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.
 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • NB! Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus