Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Koolituse lõppedes on õpilane omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Täiendkoolituse eesmärk:
Koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

 • Raamatupidamise põhitõed
  • terminoloogia,
  • raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused,
  • äriühingute liigid,
  • arvestustsükkel,
  • kontod,
  • raamatupidamisregistrid,
  • majandustehingute kanded.
 • Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus

  • käibevarade arvestus,

  • varude arvestus,

  • põhivarade arvestus,

  • amortisatsioon,

  • lühiajaliste kohustuste arvestus,

  • palga ja puhkuse arvestus,

  • käibemaksu arvestus,

  • deklaratsioonide esitamine,

  • pikaajaliste kohustuste arvestus,

  • omakapitali arvestus.

 • Dokumentatsioon
  • raamatupidamiskannete dokumenteerimine,
  • raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon,
  • ülevaade raamatupidamisprogrammidest.
 • Aruanded
  • kasumiaruande koostamine,
  • bilansi koostamine,
  • rahavoogude aruande koostamine,
  • omakapitali muutuste aruande koostamine,
  • majandusaasta aruande koostamine.

Vaata ka koolituse õppekava

Õppetöö maht:
60 akadeemilist tundi, sh auditoorne õpe 45 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud, testid ja tunnis tehtavad praktilised tööd ning iseseisev töö 15 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine, arvestustööks ja eksamiks õppimine.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolitajad:
Tarvo Seenmaa
Raamatupidamise algkursuse lektor Tarvo Seenmaa (asukoht Tallinn) on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas alustas Tarvo tegutsemist 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas.

Natalja Roiko
Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn, õppekeel on vene keel) on lõpetanud Tallinna Tehnika Ülikooli majandusarvestus erialal. Lisaks Nataljal on kõrgharidus pedagoogika valdkonnas. Natalja on ettevõtja, ettevõtete finantsseisundi analüüsimise spetsialist ja maksunõustaja. Tegeleb projektide väljatöötamisega mittetulundusühingu jaoks ning äriplaanide koostamisega klientidele. 2014. aastast töötab Natalja täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe,

Ave Laanmets
Raamatupidamise algkursuste lektor (asukoht Pärnu) Ave Laanmets on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab raamatupidaja tase V kutsetunnistust. Käesoleval ajal täiendab Ave oma teadmisi Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppes. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finan’tsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12 aastat.

Kersti Sild
Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tartu) Kersti Sild omab bakalaureuse kraadi ärijuhtimises, magistriharidust finantsjuhtimises ning on täiendanud oma teadmisi erialastel koolitustel. Kersti on töötanud üle kuue aasta rahvusvahelises tootmisettevõttes pearaamatupidajana. Lisaks igakuistele finantsaruannetele koostab eelarveid, omahinna arvutust ning kuluanalüüsi. Kersti on ettevalmistuse- ja kogemustega abiks koolituskeskuse õpilastele, kes soovivad alustada tööd raamatupidajana või mõista selle töö
aluseid ja eripära.

Hele Moor
Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tartu) Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.

Lisainfo:

 • Eesti ja vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja vajalik loengukonspekt elektroonsel kujul.
 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus