Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

Sihtgrupp:
koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik. Osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 13 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 43 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 47 akadeemilist tundi iseseisvat tööd e-õppena ja 13 akadeemilist tundi auditoorset tööd veebipõhiselt. Põhimõttelisemad raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks omandatakse materjal (47 akadeemilist tundi) iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Koolituse sisu:

 • Raamatupidamise põhitõed.
 • Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 • Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
 • Majandustehingute kajastamine kontodel
 • Käibevara ja selle arvestus
 • Põhivara ja selle arvestus
 • Kohustised ja nende arvestus
 • Omakapital ja selle arvestus
 • Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
 • Kulude ja tulude arvestus
 • Käibemaksu arvestus
 • Töötasude arvetus
 • Maksuarvestus
 • Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
 • Sisekontrolli alused
 • Kordamine ja eksami sooritamine

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Õpiväljundid.
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
 • oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
 • arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
 • eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
 • omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Koolitaja:
Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab Raamatupidaja, tase 6 kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.
Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine.
2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus.
Samuti on Hele koostanud ja läbi viinud e-õppe kursused teemal FIE raamatupidamine, MTÜ/SA raamatupidamine, projektide raamatupidamine ja KÜ raamatupidamine juhtidele.
Alates 2014. aastast töötab Hele Täiskasvanute Koolituskeskuses viies läbi raamatupidamise algkursuseid ja täiendkursuseid Tartus.

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid. Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena