Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ-d) ja nende rakendamine

Eesmärk on anda süvateadmisi Eesti Finantsaruandluse standardist ja selle põhiosa moodustavatest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Koolituspäevadel kasutatakse läbivalt praktilisi näiteid käsitletavate teemade omandamiseks ja kinnistamiseks.

Enamus Eesti ettevõtteid kasutavad oma raamatupidamise korraldamisel ja raamatupidamisaruannete koostamisel Eesti finantsaruandluse standardit, mille moodustavad raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise toimkonna juhendid on raamatupidaja peamised töövahendid, sest nendega kehtestatakse reeglid, mida raamatupidaja peab järgima nii igapäevase raamatupidamise korraldamisel kui ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Seetõttu on nende tundmine ja kasutamine aktuaalne ja hädavajalik praktiliselt kõikidele tegutsevatele raamatupidajatele.

Sihtgrupp:
finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad ja teised huvilised.

Kursuse sisu:
(võimalik on läbida ka üksikuid koolituspäevi)

 1. päev. Raamatupidamise aastaaruanne. Finantsinstrumendid. Tütar- ja sidusettevõtted (12.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT
  • RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted
   • Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
   • Rakendatavad arvestuspõhimõtted ja nende muutmine
   • Raamatupidamislikud hinnangud ja nende muutused
   • Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta. Välisvaluutatehingud
   • Sündmused pärast aruandekuupäeva
  • RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes
   • Raamatupidamise aastaaruande osad ja vormistamise üldnõuded
   • Bilanss
   • Kasumiaruanne ja koondkasumiaruanne
   • Rahavoogude aruanne
   • Omakapitali muutuste aruanne
   • Raamatupidamise aastaaruande lisad
   • Seotud osapoolte mõiste
  • RTJ 3 Finantsinstrumendid
   • Finantsinstrumentide esmane arvelevõtmine
   • Edasine kajastamine – üldreeglid
    • Korrigeeritud soetusmaksumus
    • Õiglane väärtus
    • Soetusmaksumus
   • Edasine kajastamine – spetsiifilised valdkonnad
    • Nõuded
    • Finantsinvesteeringud
   • Finantskohustised
  • RTJ 3 Finantsinstrumendid jätkub
   • Kajastamise lõpetamine. Faktooring
  • RTJ 11 Äriühendused. Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine
   • Äriühenduse mõiste
   • Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine konsolideerimata aruannetes
    • Soetusmaksumus
    • Kapitaliosaluse meetod
    • Õiglane väärtus
 2. päev. Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Kinnisvarainvesteeringud. Rent. (15.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT
  • RTJ 12. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
   • Materiaalne põhivara
    • Esmane arvelevõtmine
    • Edasine kajastamine
    • Parendused, remont ja hooldus
  • RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad jätkub
   • Immateriaalne põhivara
    • Esmane arvelevõtmine
    • Edasine kajastamine
   • Väärtuse langus ja allahindlus
    • Kaetav väärtus. Vara väärtuse test
    • Allahindluse kajastamine ja tühistamine
   • Materiaalse põhivara bilansist eemaldamine
  • RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud
   • Kinnisvarainvesteeringu mõiste
   • Esmane arvelevõtmine
   • Edasine kajastamine
    • Õiglase väärtuse meetod
    • Soetusmaksumuse meetod
   • Parendused, remont ja hooldus
   • Ümberklassifitseerimine
  • RTJ 9 Rendiarvestus
   • Rentide liigitamine kasutus- ja kapitalirendiks
   • Kajastamine rendileandja aruandes
    • Kasutusrent
    • Kapitalirent
   • Kajastamine rentniku aruandes
    • SME IFRS arvestuspõhimõte
    • IFRS 16 arvestuspõhimõte
   • Müügi-tagasirendi kajastamine
 3. päev. Varud. Tulud. Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad. Sihtfinantseerimine (17.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT
  • RTJ 4 Varud
   • Varude esmane arvelevõtmine
   • Arvestusmeetodid varude kuludesse kandmisel
   • Edasine kajastamine
   • Konsignatsioonikaubad
  • RTJ 10 Tulu kajastamine
   • Tulu mõõtmine
   • Tulu kajastamine kaupade müügil
   • Tulu kajastamine teenuste osutamisel
    • Valmidusastme meetod
   • Intressid, litsentsitasud, dividendid
  • RTJ 8 Eraldised. Tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad
   • Eraldiste kajastamine – üldreeglid
   • Eraldiste kajastamine – spetsiifilised valdkonnad
    • Garantiieraldised
    • Eraldised kohtuvaidluste katteks
    • Eraldised kahjuliku lepingu katteks
    • Töösuhte lõpetamise hüvitise eraldised
    • Muud eraldised
   • Tingimuslikud kohustised
   • Tingimuslikud varad
  • RTJ 12 Sihtfinantseerimine
   • Tegevuse sihtfinantseerimine
   • Vara sihtfinantseerimine
    • Brutomeetod
    • Netomeetod
   • Sihtfinantseerimise tagastamine

Koolituse lõpuks osaleja:

 • tunneb olulisemaid Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja teab millal neid rakendatakse.
 • oskab leida nendest vajalikud sätted ja neid praktikas rakendada.

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Muu asjakohane info:

 • hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!
 • Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).
 • Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ-d) ja nende rakendamine