Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamlepingute kasutamine riigihangetes

Koolitus keskendub nii õigusteooriale raamlepingu olemuse ja tunnuste kohta, tutvustades sealjuures raamlepinguid käsitlevat vaidlustus- ja kohtupraktikat ning käsitleb ka raamlepingu praktikas kasutamise aspekte.

Hankijad seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus neil on vaja pikema aja jooksul sarnaseid tooteid või teenuseid, mille hankimiseks ei ole mõistlik iga-aastaselt riigihanget välja kuulutada ega sellele ressurssi kulutada. Raamlepingute kasutamine aitab pikemaks perioodiks luua raamistiku hankija ja pakkuja vahelisele koostööle, mille tingimused on aga tavapärasest hankelepingust paindlikumad. Raamlepingud on ka heaks vahendiks asjade ja teenuste hankimiseks neis valdkondades, kus hankevajadus võib olla harv, kuid kui vajadus tekib, siis on see ajakriitiline ja oluline.

Koolituse eesmärk on tutvustada raamlepingu sõlmimise nõudeid ja praktilisi kasutusvõimalusi ning raamlepingute sõlmimise ja kasutamisega seotud vaidlustus- ja kohtupraktikat.

Koolituse sihtrühmaks on:

 • riigi- ja kohalike omavalitsuse riigihankespetsialistid
 • juristid
 • raamlepingute koostamise ja sõlmimisega tegelevad ametnikud
 • ettevõtetes riigihangete pakkumuste ning riigihankelepingute sõlmimisega tegelevad spetsialistid.

Koolituse sisu:

 • raamlepingu mõiste ja tunnused:
  • eristamine hankelepingust
  • suletud vs avatud süsteem
  • ühe- ja mitmepakkujaga raamlepingud
  • täpsustatud või avatud tingimustega raamlepingud
 • riigihangete seadusest tulenevad nõuded riigihangetele, mis lõppeb raamlepingu sõlmimisega:
  • eeldatav maksumus
  • menetlusreeglid
  • erandid
  • hindamiskriteeriumid
 • hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel
 • raamlepingute muutmine
 • asjakohane vaidlustus- ja kohtupraktika tutvustus

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab eristada raamlepingut hankelepingust
 • tunneb peamisi raamlepingu liike ja raamlepingute ülesehitamise võimalusi
 • tunneb teemakohast peamist vaidlustus- ja kohtupraktikat

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Kadri Härginen on advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht. Kadri Härginen on tegutsenud riigihanke advokaadina 8 aastat, millele eelnevalt töötas Kadri avalikus sektoris nii riigihankeid läbiviiva spetsialisti kui ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas riigihangete poliitika kujundaja ning eelnõude väljatöötajana. Lisaks igapäevaselt klientide riigihankevaldkonnas nõustamisele ja vaidlustes esindamisele on Härginenil ka märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamlepingute kasutamine riigihangetes