Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele

Koolituse lõpuks on osalejatel omandatud teadmised rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud nõutest kui ka praktilised oskused riskimudeli koostamiseks.
Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, kes on kohustatud isikuks seaduse mõistes, nõude koostada riskihindamise metoodika ja mudeli ning sisekorrad, mis antud protsessi ettevõtte siseselt reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Raamatupidamisteenust pakkuvaid ettevõtteid on kontrollitud Rahapesu Andmebüroo poolt selles osas, kas nad teostavad järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneva hoolsuskohustuse (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne)  täitmise üle ja on leitud, et seadusega pandud kohustused on tulnud osadele raamatupidamisteenuste pakkujatele üllatusena, millest tulenevalt on saadud ka ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Raamatupidamisteenuse pakkuja peab olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama oma ettevõttes vastavad protseduurireeglid.

Sihtgrupp:
Raamatupidajad, finantsjuhid ja raamatupidamisteenuse pakkujad.

Koolituse sisu:

  • Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Millised komponendid tuleb kindlasti kaasata?
  • Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata?
  • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
  • Kuidas teavitamissüsteem üles ehitada oma organisatsioonis?

Koolituse läbinu:

  • teab, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse põhimõtted ja eesmärk;
  • teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada;
  • mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast;
  • teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid.

Koolitaja:
Siiri Viil
, kellel on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h hetkel olulise teemana kõigi ettevõtete tähelepanu köitev rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.
Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb aktiivselt muusikateraapiaga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele