Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sekretär-asjaajaja kursus (60- tunnine)

Koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Sihtgrupp:
sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, personalitöötajad, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi täiendada või isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid isikuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada sekretäri erialal ja kes valdavad eesti keelt. Vajalik on sülearvuti olemasolu.

Koolituse teemad:

 • Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine
  • Mõisted asjaajamisest
  • Dokumendiplangi ülesehitus
  • Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
  • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine
  • NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!
 • Korrektne eesti keel ametikirjades
  • Haldusdokumentide ja asjaajamise keel
  • Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid
  • Halva keelekasutuse näited.
 • Dokumendiringluse korraldus
  • Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
  • Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
  • Registreerimisraamatu täitminw
 • Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond
  • Arhiiviseadus
  • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
  • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
  • Elektroonilised dokumendid
  • Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine
 • Teadmised sekretäri etiketist
  • Kutsed vastuvõttudele
  • Sekretär ja telefon
  • Ärikohtumised
  • Sekretäri ametiriietus
  • Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
  • Töökohtumiste teenindamine
  • Ametikohtumiste liigitamine
  • Serveerimine ametiruumides
  • Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
  • Visiitkaart
 • Personalijuhtimine
  • Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
  • Strateegiline planeerimine
  • Personali planeerimine
  • Värbamine ja valik
  • Koolitus ja arendamine
  • Kompetentsipõhine juhtimine
  • Karjääri- ja talendijuhtimine
  • Töötajate hindamine
  • Arenguvestlused
 • Arvutikasutaja põhitõdede osa
  • Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud.
  • Fontide kasutamine.
  • Otsimine ja asendamine tekstis.
  • Teksti formaatimine laadide kasutamisega.
  • Lehe defineerimine ja veeriste määramine.
  • Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine.
  • Päised ja jalused.
  • Tabelite kasutamine tekstis.
  • MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti.
  • Dokumendi printimine.

Koolituse õppekava on leitav siit 

Meetodid:
Auditoorne õpe 45 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud, testid ja tunnis tehtavad praktilised tööd. Iseseisev töö 15 ak/h: testideks õppimine, koduste iseseisvate tööde tegemine, arvestustööks ja eksamiks õppimine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab vormistada haldusdokumente vastavalt standarditele ja asjaajamise heale tavale;
 • oskab rakendada dokumendihalduse ja arhiveerimise põhitõdesid (paber- ja digidokumendid);
 • tunneb ametieetikat ja etiketti ning oskab seda oma tööülesannete täitmisel rakendada;
 • oskab arvutiga dokumente ja esitlusi koostada;
 • omab ülevaadet asjaajamise õiguslikust keskkonnast;
 • omab ülevaadet dokumentide menetlemise korrast läbi dokumendi elukäigu;
 • omab ülevaadet personalitöö funktsioonidest, eesmärkidest ja põhitõdedest (mh värbamine ja personali plaanimise protsess) ja oskab neid rakendada.

Koolitaja:
Katrin Pajunurm
Sekretär – asjaajaja kursuse lektor (Tallinn) Katrin Pajunurm on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise ja arhiivinduse eriala, Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala ja kaitsnud samas koolis ka magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Oluline on mainida, et Katrin on Dokumendihaldurite Ühingu liige.
Katrin on töötanud dokumendihalduse valdkonnas üle kahekümne aasta, täites sealhulgas erinevaid ametikohti (sekretär, referent, assistent, lektor, nõunik).
Katrin on õpetanud Sisekaitseakadeemias dokumendihaldust, dokumendikeelt, eetikat ja arvutiõpetust, Mainori Majanduskoolis asjaajamist ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis dokumendihaldust. Viinud läbi erinevaid täienduskoolitusi Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuses ja esinenud seminaridel ja konverentsidel.
Samuti on Katrin koostanud õpiobjekt “Dokumentide vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010-ga” ja e-õppevahendi “Asjaajamise alused ja dokumendikeel”.
Alates 2015. aastast annab Katrin Tallinnas Täiskasvanute Koolituskeskuses sekretär- asjaajaja kursuseid.

Lisainfo:

 • Vajalik on isikliku sülearvuti olemasolu.
 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sekretär-asjaajaja kursus (60- tunnine)