Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana

Koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

Miks koolitus on vajalik?
Kui sa soovid teada:

 1. Kus ja millele ettevõtte raha kulub ning milliste toodete tootmisest või teenuste pakkumisest ettevõtte teenib kasumit või kahjumit?
 2. Toote tegelikku omahinda, et määrata sellele õige müügihind või võtta raamatupidamises varuna arvele?

Kuluarvestuse abil on võimalik anda finantsarvestuses (raamatupidamises) registreeritud ettevõttepõhisele kuluinfole toote-, tellimuse- või protsessipõhine sisu ehk LEIDA toote, tellimuse või protsessi KULUTUS ehk omahind. Kuluarvestuse üheks ülesandeks on uurida, kuidas ja mil määral on ettevõttes esinevad kulud seotud erinevate kuluobjektidega (toodete, teenuste ja protsessidega), mille omahinda me soovime teada. Samuti on kuluarvestuse ülesandeks uurida, kuidas on ettevõtte tulud-kulud seotud tootmismahtudega – millised kulud on tootmismahust sõltumatud, millised sõltuvad – ning millise hinnaga või millises mahus tuleks toodet toota JA MÜÜA/ teenust osutada, et saavutada ettevõtte kõigi kulude katmine ning lisaks soovitud kasumgi.

Kuluarvestus on oluline nii möödunud perioodide tulemuste HINDAMISEL (tootmisettevõtete jaoks on tootmisomahinna arvutus vajalik näiteks varu soetusmaksumuses kajastamisel) kui ka kavandatavate perioodide tegevusmahtudest tulenevate tulude, kulude ja tegevustulemuse prognoosimisel (eelarvestamisel).

Koolituspäev keskendub kuluarvestuse põhimõistetele ja tehnikatele, mis: 1) võimaldavad kindlaks teha toote või teenusega seotud KULUTUSED ning LEIDA toote või teenuse omahind ning 2) võimaldavad kindlaks teha tegevusmahust sõltuvad ja mittesõltuvad kulud ning hinnata ettevõtte tulemuslikkust mistahes tegevusmahu korral ning leida ettevõtte KASUMILÄVI.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust lisaks ettevõtte finantsarvestuse (raamatupidamise) korraldamisele finantsandmeid ka juhtimisotsuste vastuvõtmise abistamiseks kasutada. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud finantsarvestuse (raamatupidamise) teadmised. Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, eelarvestajad, ökonomistid, ettevõtete erinevate tasemete juhid: projekti-, protsessi-, osakonna- ja tootejuhid jne.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi  või omavad vastavasisulist kogemust ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Kulude liigitamine juhtimisotsuste tegemise seisukohalt;
 • Kulude liigitamine kuluarvestuse teostamise seisukohalt;
 • Kuluarvestuse mõistete baas: kulukohad, kulukandjad/kuluobjektid, kulukäiturid;
 • Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine omahinnaarvutustes;
 • Muutuvkulu- ehk osakuluarvestuse (variable costing) kasutamine tasuvuspunkti arvutuses;
 • Kulu-maht-kasum (KMK) analüüsid muutuvates oludes juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.

 Koolituse läbinu:

 • teab ja oskab eristada peamisi kuluarvestuse seisukohalt olulisi kululiike (otse- ja kaudkulud, püsi- ja muutuvkulud)
 • oskab arvutada kulusid toodetele, protsessidele ning üksikute tellimustele (omahinna arvutamine);
 • oskab arvutada ettevõtte tasuvuspunkti (jääktulu arvutus),
 • oskab arvutada tegevusmahu ja kulude muutumisest tulenevaid muutusi ettevõtte tulemusele (tulemuste prognoos muutuvas keskkonnas);
 • oskab saadud teadmisi kasutada juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (hinnakujundus)

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse maht: kokku 18 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet ja 5 tundi iseseisvat tööd

Koolitaja:
Pille Kaarlõp
Pille on Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor. Pillel on omandatud magistrikraad MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

Lisainfo:

 • Koolitus on sülearvutipõhine.
 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana