Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad. t)

Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.01.2019).
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses.
Kes on läbinud töötervishoiu- ja tööohutuse 24-tunnise baaskoolituse võivad osaleda töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppes.

Käsitletavad teemad:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
 • Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus;
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;
 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
 • Füüsikalised (sealhulgas radoon töökeskkonnas), keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite mõju tervisele.;
 • Riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • Ohutegurite mõju tervisele. Ergonoomia. Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas.

Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:

 1. tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 2. koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 3. teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolitajad:
Kaire Parve (kooliaja Tallinnas)
Kaire on omandanud kõrghariduse TTÜ-s ja samas ka töökeskkonnaspetsialisti akadeemilise koolituse. Ta on AoEC poolt sertifitseeritud Executive Coach; Pikaajalise praktilise töökeskkonnajuhtimise ja personalijuhtimise kogemusega. Juurutanud ja juhtinud organisatsioonides töötervishoiu ja tööohutuse kvaliteedi juhtimissüsteemi ISO 45001. Läbinud Tartu Ülikooli täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursuse ja koolitaja kogemus aastast 2005. Omandanud WHO metoodikal Psühholoogilise esmaabi koolitaja oskused. Pidevalt arendab ennast erialaliitude ja ülikoolide veebinaride ja täiendkursuste käigus, osutades samal ajal ka praktiliselt eesti erinevates ettevõtetes tööohutuse – ja tööõiguse teenuseid. Keskendunud organisatsioonide juhtimise, juhtide ja töötajate arendamise, sh tööõiguse ning terviseedendamise (tööohutus, vaimne tervis, riskianalüüsid) teemadesse. Rahvusvahelise coachingu organisatsiooni ICF ja Eesti Coachingu Ühingu liige, Personalijuhtimise arendamise Ühingu PARE, Eesti Sisekoolitajate Liidu, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

Evelin Martin (koolitaja Tartus)
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Evelinil on töökogemus tööohutuse valdkonnas 10 aastat töökeskkonnaspetsialistina ja töökeskkonna nõukogu esimehena (Flexa ja Rakvere Lihakombinaat). Tööinspektsioonis oli inspektor aastatel 2010-2012. Lemeks ASis on ta töökeskkonnaspetsialist alates 2012. aastast. 2007. aastal TTÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane akadeemiline koolitus. 2010. – 2012. aastal Tööinspektsiooni sisekoolitused ja alates 2014. aastast on Evelin TTÜ keskkonnajuhtimise tudeng.

Koolituse kestvus: 3 päeva (24 akadeemilist tundi)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
E-õppe korral sisaldab hind: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus. E-koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad. t)