Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

Koolitus on mõeldud:
– Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
– Töökeskkonnavolinike väljaõppeks
– Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Sihtgrupp:
Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund:
Koolituse läbinu on omandanud teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Õpingu alustamise tingimused:
Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Teemad:

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 2. Ohutu töökeskkonna loomine
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 3. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 4. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 5. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

Koolitus on jagatud peatükkideks, iga peatüki lõpus on test. Testi tulemused saab kohe teada. Vajadusel saab testi uuesti teha.

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis

Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentde näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis on asutatud eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe