Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Viide seadusele: “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.03.2019.a.).
Täienduskoolitusasutusena on antud töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korda arvestades.

Viide määrusele nr 50: “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Koolituse sisu.
Palume valida allolevate teemade järgi sobilik 1 (üks) päev.

 1. Päev
  • Töökeskkonna-alased mõisted
  • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
  • Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
  • Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
  • Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
  • Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
  • Esmaabi korraldus ettevõttes
 2. Päev
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
   • füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus, sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele
   • õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused
   • keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele
   • bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele
  • Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.
 3. Päev
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
   • füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine
  • Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju ohjamiseks
   • psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine.
  • Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
  • Sisekontrolli korraldus ettevõttes

Koolituse lõpus toimub omandatud teadmiste kontrolltest.

Koolitaja:
Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. Omab aastaid kogemust tööohutuse vastutamise eest ning riskianalüüsi koostamisel. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 1996.a

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus