Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe

Koolituse eesmärk on anda osalejatele täiendõpet töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rakendamiseks ettevõttes. Kuna koolitusel osaleja on juba varasemalt läbinud tööohutusalase baaskoolituse, siis täiendõppe raames anname võimaluse valida endale sobivad teemad.

Sihtrühm:
Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, tööandjate esindajad.

Koolituse korraldus:
Koolitusel osaleja saab valida ise, mis teemad valib. Teeb lihtsalt testi ja selle alusel saame info ka meie. Valima peab 2 peatükki ehk peab tegema 2 testi välja arvatud, kui valib 1. peatüki.

Teemad:
(osaleja tutvub nende teemadega, mis tal vajab täiendamist)

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  Maht 8 akadeemilist tundi

  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 2. Ohutu töökeskkonna loomine
  Maht 4 akadeemilist tundi

  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 3. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine
  Maht 4 akadeemilist tundi

  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 4. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  Maht 4 akadeemilist tundi

  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 5. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  Maht 4 akadeemilist tundi

  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

Lisainfo:
Hind sisaldab koolitusmaterjali ja tunnistuse maksumust.

 • E-koolitusel osaleja saab õppematerjalid läbi lugeda e-õppe keskkonnas, õppeaeg sõltub koolitusel osalejast.
 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis on asutatud eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe