Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Antud koolitus on sobilik esmaseks väljaõppeks alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolituse sisu:

 1. Päev
  • Töökeskkonna-alased mõisted
  • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
  • Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
  • Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
  • Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
  • Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
  • Esmaabi korraldus ettevõttes
 2. Päev
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
   • füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus, sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele
   • õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused
   • keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele
   • bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele
   • füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine
  • Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju ohjamiseks
  • Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.
 3. Päev
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
   • psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud
  • Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid.
   • Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine.
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
  • Sisekontrolli korraldus ettevõttes
  • Tööõnnetused ja õnnetusoht. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine

Koolituse lõpus on teadmiste kontrolltest.

Koolitaja:
Kristel Viire on lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. Omab aastaid kogemust tööohutuse vastutamise eest ning riskianalüüsi koostamisel. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 16 aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus