Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Võlanõustamise koolitus (sisaldab praktikat)

Koolituse eesmärgiks on finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikute või perede abistamise tõhustamine võlanõustamise täiendkoolituse läbinud töötajate efektiivsema töö kaudu.

Sihtrühm:
Sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Täienduskoolitusel saab osaleda isik, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus. Täienduskoolituse korraldajal on kohustus nõuda koolitusel osalejalt haridust tõendavat dokumenti või selle kinnitatud koopiat.

Programm:

 • Moodul I: Üldteadmised võlanõustamisest (22 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda üldteadmised võlanõustamisteenusest ja võlanõustaja tööst
  • Käsitletavad teemad:
   • võlanõustamise mõiste, sisu ja eesmärk;
   • võlgadesse sattumise põhjused, psühholoogilised tegurid ja tagajärjed;
   • võlausaldajad ja laenutooted;
   • võlasuhe ja selle kujunemise etapid;
   • lepingu sõlmimise alused ja põhimõtted;
   • ülevaade sotsiaalsüsteemist ja -toetustest;
   • õigusaktid ja kohtupraktika;
   • andmekaitsenõuded, nende järgimine ja isikuandmete töötlemine;
   • aruandlus;
   • digipädevus, paberdokumentide ja digitaalsete dokumentide säilitamine ja hävitamine;
   • võlanõustamisteenuse kvaliteedinõuded;
   • võlanõustaja kutse-eetika ja võlanõustaja kutse taotlemine; ∙ ennetus- ja teavitustöö
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • mõistab teenuse sisu, eesmärki ja võlanõustamises kasutavate mõistete sisu;
   • tunneb õigusakte ning oskab leida oma tööks vajalikku infot; ∙ teab andmekaitsenõudeid ja oskab isikuandmeid nõuetekohaselt töödelda;
   • tunneb võlanõustaja kutse-eetikat ja teenuse kvaliteedinõudeid
  • Mooduli lõpetamise tingimus: Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpiväljundite saavutatuse kohta koostab koolitaja.
 • Moodul II Nõustajatöö korraldamine, nõustamisoskused ja -tehnikad (21 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade nõustamise protsessist, klienditöö põhimõtetest ja meetoditest
  • Käsitletavad teemad
   • nõustamiste planeerimine, korraldamine ja dokumenteerimine; ∙ psühhosotsiaalne töö ja kriisipsühholoogia alused; ∙ nõustamisstrateegiad ja kliendi jõustamine;
   • läbirääkimiste strateegiad ja takistused võlanõustamises (sh praktilised treeningud);
   • klienditöö põhimõtted, kliendiga usaldusliku suhte loomine, arvestades kliendi erivajadusi ja kliendikesksust;
   • teo ja tagajärje seosed ja analüüs, võimalikud lahendused, kuidas teo tagajärgedega toime tulla, võttes arvesse selle võimalikke mõjusid tulevikus;
   • võrgustikutöö põhimõtted ja rakendamine;
   • aja- ja töömahu planeerimine;
   • refleksioon ja professionaalne enesearendamine
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • valdab võlanõustamises vajalikke nõustamis- ja suhtlemisstrateegiaid;
   • teab klienditöö põhimõtteid ja oskab hinnata erinevaid kliendigruppe;
   • oskab luua teo ja tagajärje seoseid ning analüüsida, arvestades võimalikke negatiivseid mõjusid ja kuidas neid tulevikus ennetada;
   • oskab oma tegevust ja arenguvajadusi analüüsida ning anda tagasisidet
  • Mooduli lõpetamise tingimus: Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpiväljundite saavutatuse kohta koostab koolitaja.
 • Moodul III Kliendi võlasituatsioonid ja erinevad lahendused (58 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade, mida tuleb võlgnike majandusliku olukorra hindamisel arvestada, pere-eelarve koostamise põhimõtetest, erinevatele võlasituatsioonidele parema lahenduse leidmisest
  • Käsitletavad teemad:
   • kliendi ärakuulamine, probleemide ja põhjuste väljaselgitamine ja määratlemine;
   • võladokumendid;
   • võlgadest ülevaate saamine (maksehäireregistrid, algatatud täitemenetlused, e-toimik, maksuvõlgade sundtäitmine); ∙ võlajuhtumi analüüsimine, tegevusplaani koostamine, kiire reageerimise vajaduse selgitamine;
   • nõuete aegumine, aegumiste taotlemine;
   • töötaja õigused ja kohustused (tööleping, võlaõiguslik leping); ∙ pere-eelarve koostamine ja analüüs;
   • võlgniku õigused ja kohustused;
   • kliendi tarbimisharjumised ja teadlikkuse suurendamine; ∙ osalemine läbirääkimistel ja kokkulepete sõlmimisel võlausaldajate ja teiste asjaosalistega;
   • varade ja kohustuste pärimine ja pärandamine, pärandvara inventuur ja pärandvara pankrot
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • oskab kindlaks teha kliendi võlasituatsiooni ja tuua välja võimalikud lahendusvariandid;
   • tunneb erialast terminoloogiat;
   • oskab selgitada erinevate lahenduste sisu ja tagajärgi; ∙ oskab analüüsida asjasse puutuvaid kohtulahendeid ja hinnata kliendi kaasust õigusaktide alusel
  • Mooduli lõpetamise tingimus: Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpiväljundite saavutatuse kohta koostab koolitaja.
 • Moodul IV Inkassomenetlused (10 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade inkassomenetlustest ja inkassofirmade tegevustest
  • Käsitletavad teemad
   • inkassonõuete seaduslikkuse hindamine;
   • inkassomenetlustega seotud riigikohtupraktika;
   • võlatunnistused
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu teab, kuidas hinnata nõude seaduslikkust ja millele tugineda (millistele seadusepunktidele või riigikohtu lahenditele)
  • Mooduli lõpetamise tingimus: Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpiväljundite saavutatuse kohta koostab koolitaja.
 • Moodul V Kohtumenetlused võlgade sissenõudmiseks (22 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade kohtumenetluse protsessist ja elatisega seotud teemadest
  • Käsitletavad teemad
   • vastuväidete esitamine makseettepanekutele ja hagiavaldustele; ∙ menetlustega seotud tähtajad ja menetluste kulg;
   • nõustamine elatisnõude esitamisel, elatisabi, elatisvõlglastele õiguste ja kohustuste selgitamine, jooksva elatise muutmise taotlemine
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • oskab koostada menetluses vajaminevaid dokumente; ∙ teab menetluste kulgu ja tähtaegasid;
   • oskab selgitada elatisega seonduvaid protsesse
  • Mooduli lõpetamise tingimus Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta koostab koolitaja.
 • Moodul VI Täitemenetlused (21 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade täitemenetlusest ning kohtutäituri õigustest ja kohustustest
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • teab täitemenetluse põhimõtteid ja menetluse osaliste õigusi ja kohustusi;
   • oskab arvestada arestimisele mittekuuluvat sissetulekut ja oskab seda põhjendada;
   • teab elatisnõude täitmise erisusi
  • Mooduli lõpetamise tingimus Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta koostab koolitaja.
 • Moodul VII Maksejõuetusmenetlused (22 tundi)
  • Mooduli eesmärk Anda ülevaade maksejõuetusmenetlustest, nende erinevustest ja maksevõime hindamisest
  • Käsitletavad teemad
   • kliendi maksevõime hindamine/väljaselgitamine;
   • pankroti, kohustustest vabastamise ja võlgade
   • ümberkujundamise menetlused;
   • sobivaima menetluse valik maksejõuetusmenetluses; ∙ kohtule esitatava avalduse vormistamine ja riigilõivud antud asjades;
   • ülevaade kohtu poolt määratava usaldusisiku tööst
  • Õpiväljundid. Koolituse läbinu:
   • oskab hinnata kliendi varalist seisu ja maksevõimet ning leida sobivaima lahenduse;
   • teab usaldusisiku ülesandeid, õigusi ja kohustusi;
   • oskab koostada maksejõuetuse avaldust
  • Mooduli lõpetamise tingimus Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta koostab koolitaja.
 • Mooduli nimetus Praktika (50 tundi)
  • Praktika eesmärk on anda õppijale võimalus tutvuda erialale iseloomulike tööülesannetega ja töökeskkonnaga ning arendada õppija analüüsivõimet ja probleemide lahendamise oskust
  • Käsitletavad teemad
   • juhendatud praktika;
   • juhtumianalüüsi koostamine
  • Õpiväljundid. Praktika loetakse sooritatuks, kui õppija on selle läbinud täies mahus ning esitanud praktika käigus lahendatud juhtumi kohta kirjaliku analüüsi.
  • Praktikat korraldab koolitaja. Praktika juhendajal peab olema vähemalt kaheaastane töökogemus võlanõustajana.
  • Praktika loetakse sooritatuks, kui õppija on selle läbinud täies mahus ning esitanud praktika käigus lahendatud juhtumi kohta kirjaliku analüüsi.
 • Mooduli nimetus Lõpueksam (4 tundi)
  • Lõpueksami eesmärk on teada saada, kas õppija on omandanud võlanõustamiseks vajalikud teadmised ning oskab kliendijuhtumit analüüsida ja valitud lahendusi põhjendada.
  • Käsitletav teema Lõpueksam seisneb ette antud juhtumi lahendamises ja praktikaaruande suulises kaitsmises.
  • Õpiväljundid Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on esitanud õigesti lahendatud kliendijuhtumi analüüsi, kliendijuhtumit analüüsinud ja valitud lahendusi põhjendanud.
  • Lõpetamise tingimused: Täienduskoolituse lõpetamise tingimuseks on vähemalt 90% ulatuses auditoorses töös osalemine, vähemalt 80% ulatuses testide tegemine, praktika sooritamine, praktikaaruande esitamine ja lõpueksami sooritamine.

Täienduskoolituse lõpetamise järel väljastab koolituse korraldaja koolituse läbinule tunnistuse

Koolituse läbinu õppija:

 •  On teadlik võlanõustaja töö eetilisest ja teoreetilistest lähtekohtadest ja meetoditest;
 •  Oskab kuulata kliendi selgitusi tema probleemse olukorra kohta ja  määrata juhtum kindlaks võlanõustamise seisukohast;
 •  Oskab  juhinduda õigusaktidest, mis on võlanõustamise seisukohast kliendi õiguste ja kohustuste kaitseks vajalikud;
 •  Oskab nõustada ja abistada klienti juhtumi eesmärkide saavutamiseks vajalike dokumentide koostamisel;
 •  Oskab hinnata, kohandada ja muuta koos kliendiga tegevusi vastavalt juhtumi arengule;
 •  Oskab aidata kliendil vormistada võlgade ümberkujundamise avaldust koos nõutud lisadega;
 •  Oskab toetada klienti võlgade ümberkujundamiskava täitmisel.

Õpingute alustamise tingimused: Täienduskoolitusel saab osaleda isik, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus. Täienduskoolituse korraldajal on kohustus nõuda koolitusel osalejalt haridust tõendavat dokumenti või selle kinnitatud koopiat.

Õppekava kogumaht: 226 tundi (millest 176 tundi on auditoorne ja praktiline töö ja 50 tundi iseseisev töö).

Koolitajad:
Katri Heinjärv – magister sotsiaalteaduse valdkonnas, kogemusega võlanõustaja.
Eda Mölder – magister psühholoogia valdkonnas, magister haridusdeadusteaduse valdkonnas, kogemusega psühholoog, grupiterapeut
Ave-Pirjo Paluvere – jurist, kogemus üle 15 aastat

NB! Oleme Töötukassa partnerid!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldab koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Võlanõustamise koolitus (sisaldab praktikat)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.