Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (edasijõudnule) keskendub finantsnäitajate sisendite kujunemisele ning nende kujunemise mõjutamisele läbi juhtimisotsuste. Samuti sellele, milliseid konkreetseid kapitali hinna määrasid väärtuste hindamisel ning otsuste tegemisel kasutada.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

NB! Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud eelkõige isikudkes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse sisu:

 • Analüüsis kasutatavad aruanded
  • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
  • Rahavoogude aruanne
  • Vabad rahavood (FCFF)
 • Analüüsi sisu ja määratlus
 • Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
  • Lühiajaline raha ringlus (Short Cash Cycle)
  • Äritegevuse rahavoogudel põhinevad suhtarvud
 • Kapitali struktuur
  • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
  • Finantsvõimendus
  • Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
  • Võlakapitali osatähtsus ja hind
  • Omakapitali osatähtsus ja hind
  • CAPM mudel omakapitali hinna tuletamisel
  • Riskivaba intressimäär
  • Riskipreemia ja β tuletamine Kapitali struktuuri poliitika
 • Tasuvuse marginaalid
  • Võlausaldajate nõuded
  • Finantskulude kaetus
  • Laenu teenindamise kaetus
  • Võlgnevus/EBITDA
  • Vabad rahavood
  • Võimendusnäitajad
  • Operatiivne võimendus (DOL)
  • Finantsvõimendus (DFL)
 • Rentaablus ja tootlikkus
  • Laiendatud DuPont (ROA, ROE)
  • Finantskangi efekt
  • Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC)
  • Investeeringute nõutav tasuvusmäär
  • Investeerimispoliitika ja vabad rahavood
 • Ettevõtte väärtus
  • Tulevaste perioodide rahavoogude tuletamine Diskontomäär
  • Stsenaariumite koostamine ja analüüs Finantssuhtarvude sihtväärtuste määramine
  • Osaluse hinnanguline väärtus
  • Börsiettevõtete näitajad (P/E, P/BV, P/S, P/EBIT)

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • teab ja oskab kasutada laiendatud DuPont (strateegilise tulumudeli) valemeid ja nende omavahelisi seoseid;
 • oskab arvutada ja investeerimisotsuste langetamisel kasutada ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda;
 • oskab finantssuhtarvude sihtväärtuste abil prognoosida vabu rahavoogusid;
 • oskab arvutada ettevõtte väärtust tulevaste perioodide rahavoogudest lähtuvalt;
 • saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolitaja:
Märt Murd
on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!
 • Koolitus on sülearvutipõhine.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)