Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks – treeningprogramm

Koolituse eesmärk on anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

Sihtrühm:
Alg-ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saad teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi

Koolituse sisu:

 • I moodul – Juhtimise põhitõed
  • Organisatsiooni vajalikkus ja toimimine.
  • Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst.
  • Juhtimise tegevused: töö planeerimisest, organiseerimisest, delegeerimisest, eestvedamisest tulemuste kontrollimise ja tagasisideni jm.
  • Vastutamise, otsustamise, võimu tähendus juhi töös.
  • Olukorra analüüs (SWOT), eesmärgi seadmine (SMART).
  • Milles konkreetselt seisneb juhi töö ja mille eest ta vastutab.
  • Juhi rollid. Juht ja liider.
 • II moodul – Juhi isiksus ja enesejuhtimine
  • Isiksuse omadused tööks juhina (test ja tagasiside).
  • Oskused oma emotsionaalse seisundi juhtimiseks
  • Sisemise tasakaalu saavutamine keerulistes juhtimisolukordades.
  • Iseenda arengu teadlik juhtimine.
 • III moodul – Inimeste juhtimine
  • Kuidas inimene ennast juhib. Väärtuste, hoiakute, käitumismustrite kujunemine inimese psüühikas. Alluv, kui subjekt ja tema töine roll.
  • Missugune on töötajate professionaalne ja psühholoogiline valmisolek.
  • Hersey – Blanchardi eestvedamise teooria. Väärtuspõhine juhtimine.
  • Juhi käitumise põhioskused ja enesekehtestamise oskus.
  • Ennastkehtestava käitumise põhitehnikate harjutamine.
  • Koostööd loovad mustrid juhi käitumises (küsimustik).
  • Alluvate motiveerimine ja arendamine.
  • Erinevad juhtimisstiilid ja nende kasutamine erinevates olukordades.
  • Kuidas mõjutada alluvaid, et neil tekkib soov, tahtmine, motiveeritus ja vastutus tööülesannet eeskujulikult täita.
 • IV moodul – Juhi tegevused. Koostöö loomine ja juhtimine
  • Meeskonnas toimuvad protsessid.
  • Kuidas saavutada mõjus koostöösuhe oma meeskonnas.
  • Kuidas luua hästi toimivad rollid juhi töös (näit. juht, liider ).
  • Kuidas juhtimistegevused avalduvad juhi konkreetses igapäevatöös.
  • Kuidas edukalt ja tulemuslikult teha oma tegelikku juhi tööd.
 • V moodul –  Praktiliste juhtimisolukordade treening
  • Lahendame praktilisi juhtimise olukordi,
  • Treenime juhi käitumist erinevates tegevustes (tööülesande andmine, delegeerimine, mõjutamine, kontrollimine jmt.)
  • Treenime olukorrale vastavaid mõjusaid juhtimisstiile ja õpime ennast kehtestama juhina
  • Treenime konfliktsete olukordade lahendamise tehnikaid.
  • Uurime ja analüüsime kõiki praktilisi harjutusi.
  • Iga osavõtja loob endale isikliku arenguplaani.

Õppemaht:  auditoorne loeng, harjutused eraldi ja grupis, testid, arutelud, koolitusemaht kokku 16 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel osaleja:

 •  on saanud teadmisi organisatsiooni toimimisest, juhi ülesannetest ja nende saavutamiseks vajalikest tegevustest;
 • on teadvustanud isiksuses toimivad seaduspärasused, alluvate isiksuslikud eripärad ning võimalused nende parimaks rakendamiseks organisatsioonis;
 • on õppinud praktilisi oskusi juhi olulistes kompetentsides – iseenda juhtimine, inimeste juhtimine, meeskonna juhtimine ja konkreetsetes juhtumise funktsioonides;
 • on õppinud  professionaalseid käitumistehnikaid inimeste juhtimiseks ja koostöö loomiseks;
 • on harjutanud juhtimise praktiliste olukordade lahendamist;
 • on analüüsinud iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse tööks juhina ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi;
 • on loonud endale arenguülesanded ja praktiseerinud nende ellu viimist juhina oma igapäevases töös.

Õppemeetod: Avatud ruum. Lühiloengud, arutelud. Õppetöö põhiline fookus on praktiliste harjutuste lahendamisel paarides ja gruppides. Testid ja küsimustikud. Eneseanalüüs. Juhtimise treeningharjutuste lahendamine
Treeningu süvameetodid: lavastuslikud harjutused, coaching, NLP meetodid, eneseanalüüs, tagasisidestus.

Koolitaja:
Veiko Värk
on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks – treeningprogramm