Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Keskastmejuhi arenguprogramm

Koolituse eesmärk on saada toetust keskastmejuhti igapäevastes juhtimistegevustes. Jagada praktilisi kogemusi ja omandada praktilisi teadmisi, kuidas olla efektiivsem ning arendada meeskonna juhtimise oskusi.

Keskastmejuhina tekib igapäevatöös sageli mitmeid situatsioone, mis vajaksid lahendamist, et olla edaspidi oma töös tulemuslikum. Kuna keskastmejuhiks saavad enamasti tublid spetsialistid, siis uus roll ning uued olukorrad võivad osutuda suurteks väljakutseteks. Kuidas keskastmejuhi rollis ja olukorras ootuspäraselt hakkama saada? Kuidas lisaks enda tegemistele meeskonnaga tulemusi saavutada? Kuidas innustada ja motiveerida, et töö saaks tehtud ning meeskonnaliikmete areng toetatud?

Need on peamised teemad, millele käesolevas koolitusprogrammis keskendume. Kogu programm koosneb neljast moodulist, moodulitele saab registreerida ka eraldi: enesejuhtimine, meeskonna juhtimine, protsesside juhtimine ning planeerimine ja otsustamine. Programm on kavandatud nii, et praktilist ning kasulikku infot saab praktikult endalt, kuidas keskastmejuhi rollis edukalt toime tulla. Samuti leiavad kogemused ja lahendustotsivad situatsioonid kohapeal käsitlemist.

Sihtgrupp:
Keskastmejuhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskusi täiendada ja seeläbi saada suurepäraseks inimeste juhiks.

Programm:

 • I koolituspäev: Enesejuhtimine
  Mooduli eesmärk on defineerida keskastmejuhi rolli ettevõttes, kaardistada erinevate osapoolte ootused ning jagada praktilist teavet, mida saaksime teha, et iseennast paremini tunda ning seeläbi efektiivsemalt juhtida. Kõik algab enesejuhtimisest. Enne lennuki õhkutõusmist tehtavas instruktaažis juhitakse tähelepanu ka sellele, et esmalt peab hapnikumask panna endale, seejärel alles kaasreisijale.

  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Milline on keskastmejuhi roll ettevõttes? Kuidas ennast paremini tunda?
   • Keskastmejuhtide roll ettevõttes võib-olla väga erinev, milline on Sinu roll?
   • Kuidas defineerida juhtimist?
   • Mis on eestvedamine?
   • Millised on Sinu tugevused?
   • Mida pead veel arendama, et juhtimine oleks tulemuslikum?
   • Milline võiks olla Sinule loomuomane juhtimisstiil?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Kuidas olla efektiivsem?
   • Kuidas oma päeva planeerida?
   • Kuidas 80:20 reegel ehk Pareto printsiip igapäevaelus töötab?
   • Kuidas kasutada Eisenhoweri maatriksit?
   • Kuidas seada eesmärke ja prioriteete?
   • Kuidas koosolekuid efektiivselt juhtida?
   • Kuidas tulemuslikult e-kirjadega töötada?
   • Kuidas võidelda ajaraiskajatega?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–16.15 Miks eneseareng on oluline? Kuidas tööstressiga toime tulla?
   • Kuidas tagada enda pidev areng?
   • Mida arendada?
   • Kuidas pingelise tööeluga kenasti toime tulla?
   • Kuidas leida endas motivatsiooni, et jätkuks indu ning tahet eesmärgid saavutada?
   • Kuidas meeskonnaliikmeid innustada?
 • II koolituspäev: Meeskonna juhtimine
  Mooduli eesmärk on anda Sulle parimad teadmised meeskonna juhtimiseks. On ütlus, kui soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad jõuda kaugele, mine koos teistega. Keskendume sellele, mida on Sul vaja teha, et saaksid oma meeskonna peamiseks julgustajaks ja inimeste arengu toetajaks.

  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Milline on tõhus meeskonnatöö ning miks see on oluline?
   • Millised on tõhusa meeskonnatöö tunnused?
   • Kuidas arendada endas inimestele orienteeritud juhtimisstiili?
   • Millised on meeskonnaliikmete erinevad rollid?
   • Kuidas toetada ja innustada igapäevaselt oma meeskonnaliikmeid?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Meeskonna ühised väärtused. Kuidas grupist saab meeskond?
   • Kuidas luua meeskonna ühine innustav visioon?
   • Kuidas Sa saaksid saavutada suurepärase klapi oma meeskonnaga ning jõuda sinna, et meeskond tegutseb väga tõhusalt iseseisvalt ilma Sinu igapäevase juhendamise ja juhtimiseta?
   • Millised on grupidünaamikad?
   • Kuidas grupist saab meeskond?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–16.15 Kuidas meeskonnaliikmeid tunnustada ning anda konstruktiivset tagasisidet?
   • Kuidas tõhusalt tunnustada?
   • Millised võivad olla erinevate meeskonnaliikmete motivaatorid?
   • Kuidas anda toimivat tagasisidet ning innustada oma meeskonna liikmeid?
   • Kuidas küsida tagasisidet enda tegemiste kohta?
 • III koolituspäev – Protsesside juhtimine
  Mooduli eesmärk on omandada teadmised ja oskused, kuidas protsesse edukalt juhtida, et saavutada kvaliteet ning vastavus klientide kõrgetele ootustele. Mõtteid sellest, kui oluline on igapäevane pidev arenemine.

  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Millised on protsessijuhtimise põhimõtted?
   • Milline on käegakatsutav kasu protsesside kirjeldamisest?
   • Erinevad protsessijuhtimise kontseptsioonid – Total Quality Management (TQM), Lean. Demingi tsükli rakendamine igapäevaelus.
   • Pidev parendamine ehk kaizen-filosoofia.
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Kuidas protsesse kirjeldada ning vajadusel edukalt muuta?
   • Miks tuleks protsesse kirja panna?
   • Millised on põhi- ja tugiprotsessid?
   • Millised on võtmeprotsessid?
   • Kuidas protsesse korrektselt kirja panna?
   • Kuidas läbi kirjapaneku saavutada selgust ning edu?
   • Kuidas edukalt vajalikke muudatusi protsessides teha?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–16.15 Kuidas luua mõõdikuid?
   • Miks mõõdikud on olulised?
   • Millised on toimivad mõõdikud, mis aitavad Sul oma tööd paremini teha?
   • Millised on abistavad süsteemid, mis aitavad sarnaselt autojuhtimisele õigel teel püsida ja turvaliselt kohale jõuda?
 • IV koolituspäev – Planeerimine, otsustamine, muudatuste juhtimine
  Mooduli eesmärk on toetada koolitusel osalejat erinevate plaanide koostamisel. Ideede genereerimisel ning pakutud ideede vahel otsustamisel. Samuti teha kokkuvõte õpitust ning planeerida, mis suunas peaks edasi liikuma, et töö keskastmejuhina oleks veelgi tulemuslikum ning rohkem rõõmu pakkuvam.

  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Kuidas edukalt plaane koostada?
   • Miks planeerimist on üldse vaja?
   • Millised on eduka planeerimise tunnused?
   • Millised on strateegilised ja operatiivsed plaanid?
   • Milline on planeerimine alt üles põhimõttel?
   • Kuidas meeskonnaliikmeid planeerimisse kaasata?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Kuidas erinevaid ideid genereerida? Kuidas edukalt otsustada?
   • Miks loovuse edendamine on oluline?
   • Kuidas kujundada loovust meeskonnas?
   • Milline on loovust soodustav töökeskkond?
   • Millised on loovustehnikad ideede genereerimiseks ning otsustamiseks?
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–16.15 Kokkuvõte koolitusest. Kuidas õpetatud tarkusi edukalt ellu rakendada?
   • Tagasivaade õpitule. Personaalse arenguplaani koostamine.

Meetodid: loeng, diskussioon, grupitöö, kodused ülesanded, situatsiooni analüüs.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab enda rolli ettevõttes ning erinevate osapoolte ootuseid endale;
 • oskab enda aeg efektiivselt juhtida, et olla tulemuslikum;
 • teadvustab tööstressi olemust ning oskab sellega toime tulla;
 • teab tõhusa meeskonnatöö olulisust ning oskab meeskonda edukalt juhtida;
 • teab protsessijuhtimise põhimõtteid ja mõõdikute olulisust juhtimises;
 • oskab edukalt planeerida ning otsustada;
 • teab ja oskab kasutada mitmeid toimivaid loovustehnilisi töövahendeid;
 • on analüüsinud enda tugevusi ja nõrkusi ning koostanud endale arenguplaani.

Koolitaja:
Priit Kuuskme
on ise keskastmejuhina kindlustussektoris töötanud 14 aastat, olles nii kindlustus- kui arendusdirektor ehk vastutades erinevate „tagatoa tegevuste“ eest. On innukalt jaganud oma teadmisi, olles nii hinnatud sisekoolitaja kui ka jagades kindlustuse alaseid tarkusi Tallinna Majanduskoolis. Oma teekonda alustas ka Priit spetsialisti rollist. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ning Tartu Ülikooli majanduse magistriõppe. Soov inimesi ja organisatsioone efektiivsuse ja paremaks saamisel toetada viis Priidu lahenduskeskse coachingu õpingutele. Hetkel töötab edutreeneri ning koolitajana.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Vaata kõiki keskastmejuhi programmi koolitusi eraldi: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Keskastmejuhi arenguprogramm